Derince Belediyesi 2 milyon 950 bin TL'ye arsa satacak!

Derince Belediyesi 2 milyon 950 bin TL'ye arsa satacak!

Kocaeli Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi'nde bulunan 2 bin 950 metrekare büyüklüğünde akaryakıt-LPG istasyonu imarlı ve kiracılı arsayı 2 milyon 950 bin TL'den satışa çıkardı. Derince Belediyesi arsa ihalesinin detayları şöyle...Kocaeli Derince Belediye Başkanlığı, Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Derince Belediyesi'ne ait 2 bin 950 metrekare arsayı 2 milyon 950 bin TL'den satışa çıkardı. 


Kapalı teklif usülü ile gerçekleşecek ihaleyle satışa çıkarılan arsanın 24 Nisan 2012 tarihinden bu yana 20 yıllığına 1 milyon 227 bin 200 TL bedel ile kira sözleşmesi bulunuyor. 


Derince Belediyesi'nin kiracılı arsa satış ihalesi, 29 Eylül 2014 Pazartesi günü, saat 10.00’da Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No: 83, K: 3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak. 


Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan o ihale ilanı şöyle;


ARSA SATILACAKTIR


Kocaeli İli Derince Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Çınarlı Mahallesi sınırları içinde aşağıda özellikleri belirtilen bir adet arsa (2950 m²); 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi hükümlerine göre, kapalı teklif usulü ile ”Akaryakıt-LPG/E=0.30/Hmax=7” imar planındaki şartlarında, 24/04/2012 tarihinden itibaren 20 yıllığına 1.227.200,00 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi olup, satın alanın kira sözleşmesindeki şartları kabul etmesi şartı ile ihale edilerek satılacaktır.

 

Mahalle: Çınarlı

Ada/parsel: 2916/1

Alanı (m²): 2950

Muhammen Satış Bedeli: 2.950.000,00 TL (K.D.V.’den istisna)

Geçici teminatı: 88.500,00 TL.

 

2 - İhale 29.09.2014 Pazartesi günü, saat 10.00’da Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No: 83, K: 3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.


3 - İhaleye gireceklerde aranacak belgeler;


a - Gerçek Kişilerden; 1) Tasdikli vukuatlı nüfus kayıt örneği, 2) Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl), 3) Geçici teminatın nakit yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu(Asıl), 4) Katılımcı tarafından imzalı şartname, 5) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 6) Derince Belediyesinden borcu yoktur belgesi, 7) İkametgah senedi, 8) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname(Asıl), 9) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Belgesi(Asıl).


b) Tüzel Kişilerden; 1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl), 2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan 2014 yılına ait Oda Kayıt Belgesi(Asıl), 3) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 4) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Belgesi(Asıl), 5) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi(Asıl), 6) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu(Asıl), 7) Derince Belediyesinden borcu yoktur belgesi, 8) Katılımcı tarafından imzalı şartname, 9) Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı, 

10)Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.


4 - İhaleye katılmak isteyenlerin, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini 2886 sayılı yasanın 37. maddesi hükümlerine uygun olarak eksiksiz olarak hazırlayıp, teklif mektubu iç zarfta olacak şekilde, zarflarını ihalenin yapılacağı gün en geç saat 09:30’a kadar Derince Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak ta gönderebilirler.


İhale ile ilgili şartname; Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden 500,00 TL. karşılığında alınabilir.


5 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir.


2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur. 8273/1-1


Derince Belediyesi arsa ihalesi ilanını indirmek için tıklayın