Diyarbakır'da 3 milyon 710 bin TL'ye satılık 3 arsa ve 1 tarla!

Diyarbakır'da 3 milyon 710 bin TL'ye satılık 3 arsa ve 1 tarla!Diyarbakır Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi ve çögüzeli Mahallesi'nde yer alan 3 arsa ve 1 tarlayı satışa sunuyor


İLAN DİYARBAKIR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Diyarbakır Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi ve çögüzeli Mahallesi'nde yer alan 3 arsa ve 1 tarlayı satışa sunuyor. Kayapınar Mahallei, 1426 ada 2 parsel, 1418 ada 1 parsel ve 1422 ada 1 parselde yer alan arsaların toplam bedeli 3 milyon TL. çölgüzeli Mahallesi, 434 parselde yer alan susuz tarlanın bedeli ise 710 bin TL. Taşınmazların satışı 27 Eylül 2011 günü saat 11.'de yapılacak.

1- Diyarbakır ili, Kayapınar İlçesi, çölgüzeli ve Kayapınar Mahallelerinde bulunan ve yukarıda gerekli bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45, maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Diyarbakır Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde satışı yapılacaktır. 2-ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun: (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri, süresiz teminat mektuplar, (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, süresiz, Limit içi olması ve Teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet, iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler verme düzenlenen belgeler
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri
d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri
e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzer, mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını, gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermelere, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

3- Hazine Taşınmaz mallarının satışı KDV den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

4- Geçici teminat bedeli, Hazine Taşınmazlarının idaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin %20 'si ile % 30'si oranında alınacaktır.

5- İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 DİK 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksi,
yapılabilecektir.

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İhale bilgileri http://ww.milliemlak.gov.tr.Defterdarlığımız http://www.diyarbakirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com