08 / 08 / 2022

Dos Danışmanlık Gıda Yapı Ve Dekorasyon Malzemeleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!

Dos Danışmanlık Gıda Yapı Ve Dekorasyon Malzemeleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!

Dos Danışmanlık Gıda Yapı Ve Dekorasyon Malzemeleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Murat Kirkit tarafından 50 bin TL sermaye ile 22 Haziran 2015 tarihinde Kadıköy'de kuruldu.Dos Danışmanlık Gıda Yapı Ve Dekorasyon Malzemeleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi Murat Kirkit tarafından 50 bin TL sermaye ile 22 Haziran 2015 tarihinde Kadıköy'de kuruldu.


Dos Danışmanlık Gıda Yapı Ve Dekorasyon Malzemeleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi iş konusu;A-Her türlü Yapı malzemesi ve gereçlerinin imali, ithalat ve ihracatı ile alım satımını yapmak. B- Her türlü yer, duvar ve tavan kaplama malzemesinin ve boyasının imalini, ithalat ve ihracatı ile alım satımını yapmak, C- İnşaatların, evlerin ve ofislerin iç ve dış dekorasyonunda gerekli her türlü mobilya, dolap, kapı, pencere, armatür ve benzerleri ile diğer aksesuar, malzeme ve gereçlerin imalini, ithalat ve ihracatı ile alım satımını yapmak, D-  Her türlü sıhhi tesisat malzemesi ile mutfak, banyo malzeme ve gereçlerinin imalini, ithalat ve ihracatı ile alım satımını yapmak, E-Her türlü yiyecek, içecek ve gıda maddesinin imalini, ithalat ve ihracatı ile alım satımını yapmak F-       Yukarıda bahsi geçen gereçler için gerekli olabilecek her türlü yedek parça ve malzemenin imalini, ithalat ve ihracatı ile alım satımını yapmak. Bu konularla ilgili yurt içinde  ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri vermek.         Şirket bu amaçlarına bağlı olarak aşağıda belirtilen işleri de yapar. 1- Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, bayilik, acentalık ve distribütörlük alabilir veya verebilir, ticarethane ve mağazalar açabilir. 2- Konusuna giren malların üretimi ve işletilmesi için gerekli tesisler, imalathaneler ve fabrikalar kurabilir veya kurulmuş olanları satın alabilir. 3- Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve şirket çalışanlarının kullanabilmesi için, her türlü nakil vasıtası  (otomobil, kamyon, kamyonet gibi) satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, bu araçların alımı ile ilgili olarak borçlanabilir, bu araçları kredi teminatı olarak gösterebilir, kredi temini için her türlü takyidata  cevaz verebilir veya takyidatı kaldırabilir, gerekli ödemeleri yapabilir, bu araçların satımında bedelini tahsil edebilir. 4-Çalışma konuları ile ilgili olarak her türlü resmi, gayri resmi taahhüt ve ihalelere girebilir ve komisyon işleri yapabilir. 5- Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek için gerçek ve tüzel kişiler ile yerli ve yabancı kaynaklardan her nevi kredi sözleşmesi yapabilir, kredi alabilir ve bu kredi ile ilgili her türlü teminatı verebilir. 6-  Amacı ile ilgili işlerde yerli ve yabancı, hakiki ve hükmi şahıslar ile ortaklık ve işbirliği anlaşmaları yapar, kurulmuş olan şirketlere ortak olabilir veya yeni şirketler kurabilir. 7-Şirket amaçlarının gerçekleşebilmesi hususunda bütün konusuna giren malların nakliyesi ve depolanabilmesi için her nevi taşınmaz malları satın alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde bunları satar veya kiraya verebilir, kendi taşınır ve taşınmaz malları üzerinde başkaları lehine rehin ve ipotek hakları tesis ve fek edebilir. Şirket, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda gösterilenlerden başka işlere girişmek istediği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine bu yolda karar aldıktan sonra, dilediği işleri yapabilecektir