08 / 08 / 2022

Edirne Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden kiralık 30 adet tarla!

Edirne Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden kiralık 30 adet tarla!

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Edirne ili, İpsala ilçesinde yer alan 30 tarlayı kiraya çıkarıyor. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Edirne ili, İpsala ilçesinde yer alan 30 tarla kiraya çıkıyor.

İlan metni:

tıklayın

1    Yukarıda her türlü vasfı yazılı  taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 19/01/2021 tarihinde, listede hizasında gösterilen muhammen bedelleri üzerinden, ihalede oluşan bedelin ihale tarihinden 20/11/2021 tarihine kadar geçerli olması, mukavele anında 1. taksidin peşin, 2. taksidin en geç 05/11/2021 günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi, müteakip dönemlerde ilk taksitin en geç o yılın Mart ayının 5. günü mesai saati bitimine kadar, 2. taksitin ise en geç o yılın Kasım ayının 5.günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi, 20 Kasım'dan 20 Kasım'a  devam edecek olan müteakip yıllara (dönemler) ait kira bedellerinin bir önceki yılın kirasının TUİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık  ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak ve emsal ile rayiç gözetilerek belirlenmesi suretiyle, 3 yıllığına (20/11/2023 tarihine kadar) açık arttırma usulüyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiraya verilmesine.

2    İhale açık arttırma suretiyle 19/01/2021 tarihinde saat : 14:00’de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde (Sabuni Mahallesi,Talatpaşa Caddesi No:145) yapılacaktır. Kiraya verilecek  taşınmazlarla ilgili şartname mesai gün ve saatlerinde İdare binasında görülebilir. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne kira/ecrimisil borcu bulunanlar ile İdareyle mahkemelerde hukuki ihtilafı bulunan talipliler ihaleye kesinlikle alınmayacaktır.
3    Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 18/01/2021, son müracaat saati ise 16:00'dır. Müracaat tarihinden ve saatinden sonra yapılan müracaatlar  kabul edilmeyecektir.
4    İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler  bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5    Taşınmazlarda ihale bedeli 1. taksiti mukavele anında, 2. taksit en geç 05.11.2021 tarihinde olmak üzere tahsil edilecektir. Mukavele anında 2. taksit tutarı kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilebilen değerlere uygun teminat alınacaktır. Teminat mektubu limit dahili ve süresiz olacaktır. 2022 ve 2023 yıllarında 1. ve 2. taksit kira bedellerinin ödenmesinde de içinde bulunulan yıl için aynı süre ve teminat usulleri ugulanacaktır. 

6    İstekliler gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi ile T.C.kimlik numarasını ibraz edeceklerdir. Şirket olarak katılacaklar ise 2020 tarihli, tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, faaliyet belgesi, şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile şirketin vergi numarasını ibraz edeceklerdir. Vekaleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi gerekmektedir. Ortak müracaatçılar ise noter tastikli ortak girişim beyannamesi ve tüm ortaklara ait T.C. kimlik numarasını ibraz edeceklerdir. İsteklilerin istenen belgelerle birlikte geçici ve ek teminat dekontunu en geç 18/01/2021 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar  Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Geçici ve ek teminatların tamamı Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar Hesabı Vakıfbank Edirne şubesindeki TR**********************12 nolu hesabına ( teminatlar yatırılırken taşınmazın parsel ve parselasyon numaraları belirtilecektir ) yatırılacaktır. 

7    Geçici ve ek teminatların geri ödemeleri katılımcıların banka hesap numaralarına yapılacaktır. (Banka hesap numarası ve IBAN numarası olmayanların her hangi bir bankadan hesap açtırması gerekmektedir)

8    Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili, İdareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetinde olup, ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılacaktır.

9    İhale uhdesinde kalan isteklinin süresi içerisinde İdare ile kira kontratosu yapmaması halinde geçici teminatla birlikte ek teminat da bütçeye irad kaydedilir.

10    Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.

11    İhale konusu 4568, 4974, 4977, 225 ada 1 ve 224 ada 1 nolu parseller Askeri Güvenlik Bölgesinde kalmaktadır. Askeri Güvenlik  Bölgesi geçiş izinlerinin ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması kiracının sorumluluğundadır. 4977/ C parselasyonlu kısıma erişim için gerekli donanım/teçhizat ilgili kurum ve kuruluşların izni alınarak  kiracısı tarafından sağlanacaktır.

12    2803, 2808, 2809, 4566, 4894,4896, 4897 ve 220 ada 1 nolu parseller nitelikli doğal koruma alanında kalmakta olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 08.10.2020 tarih ve E.12342 sayılı yazısı ile ziraii amaçlı çeltik ekim izni alınmıştır. Sözkonusu parsellerin mülkiyet sınırları dahilinde ekime hazır hale getirilmesi kiralayanın sorumluluğu altındadır.

13    Taşınmazlar harici parselasyonlu olup, sınırlarda ihtilaf olması veya parselasyonlu taşınmazda sınırların yeniden tespit edilmesi gerektiğinde İdaremizce tanzim edilen ölçü krokisindeki koordinatlar esas alınarak kiracısınca serbest çalışan harita mühendisine aplikasyon işlemi yaptırılacaktır.

14    İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.