Edirne'de yapım karşılığı sınırlı ayni hak tesisi ihalesi!

Edirne'de yapım karşılığı sınırlı ayni hak tesisi ihalesi!

Edirne İli Güney Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığı tarafından yapım karşılığı sınırlı ayni hak tesis tedilmesi suretiyle işletilmesi işi ihale ediliyor. 


İhale, Keşan Belediyesinin Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Cad. No: 23/E Blok Keşan/EDİRNE adresindeki Encümen Toplantı Salonunda 17/01/2018 tarih ve Saat: 14.00’de yapılacak.

 

YAPIM KARŞILIĞI SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLMESİ SURETİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Edirne İli Güney Edirne Katı Atık Birliği Başkanlığından:

 

KEŞAN

Madde 1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Birliğimize ait Paşayiğit Mahallesi 1578 nolu parselde bulunan mevcut Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası, Kompost Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesine ilave olarak Mekanik Ayırma Tesisinin Yönetmeliğe uygun olarak yüklenici tarafından hazırlanacak projeye göre yapılması,

Aynı parselde Katı Atık Düzenli Depolama alanından çıkan metan gazından elektrik enerjisi üretilmesini sağlayacak Elektrik Üretim Sisteminin yönetmeliğe uygun olarak yüklenici tarafından hazırlanacak projeye göre yapılması,

Yapılan bu ilave tesisler ve sistemin mevcut olan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası, Kompost Tesisi ve Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesi ile birlikte 25 yıllığına sınırlı ayni hak tesis edilmesi suretiyle işletilmesi, müteakiben sürenin bitiminde Güney Edirne Katı Atık Birliğine devredilmesi İşi.

Madde 2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Güney Edirne Katı Atık Birliği Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad.Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi A Blok Kat: 1 No: 17 Keşan/Edirne adresindeki görevli Çevre Mühendisi Gürkan ÇOLAK’tan satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Madde 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Keşan Belediyesinin Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyasbey Cad. No: 23/E Blok Keşan/EDİRNE adresindeki Encümen Toplantı Salonunda 17/01/2018 tarih ve Saat: 14.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

Madde 4 - Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İşin geçici teminatı, bu iş için belirlenen aylık intifa hakkı kullanım bedeli olan KDV hariç 1.500,00.-TL’sının, toplam intifa hakkı süresi olan 25 yıl ile çarpılması suretiyle belirlenen 450.000,00.-TL’sının % 3’ü olan 13.500.00.-TL (OnüçbinbeşyüzTürklirasıdır)’dır.

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu,

ç) İş bu Şartnamenin 4.8. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya teminatları Güney Edirne Katı Atık Birliğinin Keşan Halk Bankasındaki TR04 0001 2009 3370 0016 0000 52 no’lu hesabına yatırıldığını gösteren makbuz,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) SGK’ya ve Vergi Dairesine Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce temin edecekleri belge,

g) İhale dokümanı alındığına dair makbuz,

h) Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş ve 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait ortalama cirosunun en az 7.500.000,00-TL (YedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu,

İlgili ciro şartını sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.

ı) İş bu Şartnamenin 2.1.2. maddesinde yazılı olan İş tanımına uygun olarak

- Mekanik Ayırma Tesisi,

- Metan Gazından Elektrik Üretim Tesisi,

- Aktarma İstasyonu Tesisi,

- Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Sahası

- Kompost Tesisi,

- Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesi

Yapmış olması veya bu tesislerden herhangi birini işletmiş olması bu konuda iş yapmış olduğu manasına gelecektir.

Bu durumu belgelemek için de, istekliler kamu kuruluşu ya da belediyelerle yapmış oldukları en az 4.000.000,00,-TL (DörtmilyonTürkLirası) tutarlı sözleşmelerini (tek sözleşme) ve tıbbi atık bertaraf tesis işletme lisansı ibraz edeceklerdir.

İlgili şartı sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.

i) İstekliler en az 500.000,00,-TL (BeşyüzbinTürkLirası) ödenmiş sermayeye sahip olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların tamamı bu şartı sağlamalıdır.

Madde 6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, 16/01/2018 tarihi, mesai saati bitimine kadar Yukarı Zaferiye Mah. Paşayiğit Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi A Blok Kat: 1 No: 17 Keşan/Edirne adresindeki Güney Edirne Katı Atık Birliğinde görevli Çevre Mühendisi Gürkan ÇOLAK’a verilecektir.

İlan olunur.