04 / 10 / 2022

Emaar İstanbul Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi kuruldu!

Emaar İstanbul Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi kuruldu!

Emaar İstanbul Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi 16 Şubat 2015 'te, 100 bin TL sermaye ile Şişli 'de, Mohamed Ahmed Mohamed Hamed Müdürlüğü 'nde kuruldu.Emaar İstanbul Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile 16 Şubat 2015'te, Mohamed Ahmed Mohamed Hamed Müdürlüğü'nde kuruldu.


Emaar İstanbul Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi iş konusu;1.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.  2.Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.  3.Her türlü arsa, arazi, emlak, gayrimenkul , gayrimenkul projeleri ve her türlü diğer projelere ilişkin almak, satmak, kiralamak, ve benzeri her türlü tasarruflarda bulunmak ve bunlara ilişkin her türlü danışmanlık ve benzeri hizmetlerde bulunmak, değerlendirme, fizibilite ve piyasa araştırması ve benzeri çalışmalarda bulunmak. 4.Yurt içinde ve yurt dışında konut, toplu konut, prefabrike konut sanayi, otel, tatil köyleri, villa, motel, ve diğer turistik tesisler, hastane ve diğer sağlık tesisleri, ticarethane işyerleri, fabrika binaları, sanayi tesisleri, petrol boru hatları, petrol tesisleri, barajlar ve su kanalları, su bentleri, köprüler, liman ve hava alanı istasyon alanları, metro, karayolları inşaatları ve her nevi toprak hafriyatı her türlü bayındırlık işleri, inşaat taahhüt işleri, montaj ve tesisat işlerini yapmak. 5.Yurt içinde ve yurt dışında açılacak inşat taahhüt ihalelerine ve taahhüt işlerine müteahhitlik işlerine gerekli makamlardan izin alınarak katılmak. 6.Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirilmesi yapmak, hazırlamak, bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak, bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. 7.İnşaatların plan, proje ve yapı şartnamesine uygunluğunu takip etmek, belli aralıklarla stüasyonlarını belirlemek ve bu konuda hak ediş raporlarını düzenlemek. 8.İşletmelerin veya kişilerin işlerini geliştirmek ve doğru kararları almalarına, uygun politikaları belirlemelerine yardımcı olmak , eğitim vermek ve danışmanlık yapmak. 9.Yerli ve yabancı özel veya kamu kesimine verimli çalışma , organizasyon ve karar verme, stratejik yönetim ve iletişim konularında danışmanlık ve çeşitli meslek alanlarında bilgi ve beceri kazandırma maksadıyla eğitim ve öğretim vermek, personel sağlamak. 10.Yurtiçinde ve yurt dışınca turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek.Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama , seyahat taşıma ve rehberlik hizmeti vermek.Her türlü seyahat acentesi kurmak ve kurulana ortak olmak, Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 11.Yürürlükteki ithalat ihracat rejimleri ile bu hususları düzenleyici diğer tüm kanuni mevzuatlara riayet etmek kaydıyla her türlü malın ithalatı ve ihracatını yapmak. Şirket bu amaçlara ulaşmak için,  a-Şirket her türlü gayrimenkuller üzerine kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmak, her türlü plan ve projeler tanzim etmek, mevzi , imar planı üretmek, bununla ilgili olarak halihazır haritalar yapmak ve yaptırmak, nazım plan ve uygulama planına bağlı olarak parselasyon planları ve buna bağlı şuyu cetvelleri düzenlemek, tevhit, ifraz, ve yola terk işlemleri yapabilir veya yaptırabilir, b-Amacını gerçekleştirmek ve ihtiyacını karşılamak, veya kaynaklarını değerlendirmek üzere, menkul ve gayrimenkul mallar alabilir ve satabilir. c-Konusu ile ilgili elemanların ve ekipmanların gerekli teçhizat alet ve edevatın imalatını , ithalatını ve ihracatını  yapabilir bunları kiralayabilir ve satabilir.Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile yeni şirketler kurabilir. d-Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için nakliyat, mümessillik, acentalık, distribitörlük, komisyonculuk işleri yapabilir.Yabancı firma ve mümessillerin bu konudaki mümessilliklerini alabilir.İhalelere girebilir. e-Konusu ile ilgili her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. İmal ettiği veya satın aldığı  mamullerin  yurt içi ve yurt dışı pazarlanmasını yapabilir. İç ve dış piyasalardan orta, uzun ve kısa vadeli krediler alabilir. f- Şirket konusu ile ilgili ve bu faaliyetler için faydalı gerekli olan izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, marka, know how diğer sınai mülkiyet hakları alabilir, kullanabilir veya üçüncü şahıslara kiralayabilir , devredebilir , başkalarına ait olanlar devralabilir. g-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni  ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket  gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim,  parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir

Geri Dön