02 / 07 / 2022

Entosektör Organik Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hizmetleri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Entosektör Organik Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hizmetleri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Fouad Jamıl ve Pıerre Robert  Roger Romaın ortaklığında kuruldu. Entosektör Organik Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hizmetleri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Fouad Jamıl ve Pıerre Robert  Roger Romaın ortaklığında kuruldu. 

Entosektör Organik Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Hizmetleri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır. 1)Yeniden değerlendirilme imkanı olan organik atıkların toplanarak, çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilmesi ve dönüştürülmesini yapmak ve yaptırmak. 2)Organik her türlü atık mal ve malzemeler ile geri dönüşümü tamamlanan mal ve malzemelerinin alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak ve yaptırmak. 3)Organik her türlü atık ve geri dönüşüm ile ilgili tesisleri, depoları, fabrikaları kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Atık ve geri dönüşüm ile ilgili makina, eklenti, yedek parça ve benzeri araç ve gerecin imalatını, ithalatını, ihracatını, alım ve satımını yapmak ve yaptırmak. 4)Organik Atık yönetimi ve Geri Dönüşüm konusu ile ilgili her türlü plan, proje ve danışmanlık işlemlerini yapmak. 5)Her türlü atığın biriktirilmesi toplanması taşınması ayrıştırılması terar kullanımı geri dönüşümü bertarafı ile iştigal etmek ve bu amaçla da tesisler kurmak işletmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için; A)Her türlü makine, tesis ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifra,tevhid,taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebillir. -Şirketin borç ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, ipotek tesis ve fek edebilir ve ticari işletme rehni akdedebilir. B)Motorlu nakil vasıtaları ve taşıtları iktisap edebilir, şirket adına tescil ettirebilir, işletir, kiralar veya kiraya verebilir ayrıca ihtiyacından fazlasını satabilir. C)Konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı hakiki ve hükmü şahıslarla ilgili imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı ve benzeri sınai ticari bilumum hakları iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir, teknik bilgi (know-how), lisans ve telif hakları akdedebilir. D)Yurt içinde ve dışında kamu ve özel sektöre ait ihalelere katılabilir, şirket faaliyetleri konularına giren işleri yapan yurtiçi ve yurt dışında ki gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işlemlere iştirak edebilir, gümrükten muaf alanlarda, serbest liman ve bölgelerde şube ve depo açabilir. Bu yerlerdeki firmalar ile ticari faaliyetlerde bulunabilir, kurulmuş işletmelere ortak olabilir. E)Şirket, yürürlükteki yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve Türk parasının kıymetini koruma kanunu ve kanunlara istinaden çıkarılacak karar, yetki, bakanlıklar tebliğine göre ayni ve yabancı sermaye iştirakini kabul eder. Yurt içinde ve yurt dışında yeni şirket kurar, ve kurulmuş şirketlere iştirak eder, hisse devri alır, kanunun öngördüğü şirketlere ortak olarak girer, satış büroları, mağazalar ve teşhir salonları açabilir. Mümessillik bayilikler distribütörlükler acentelikler alabilir, verebilir, açılmış ve açılacak fuar, sergilere iştirak edebilir. F)Dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir ve bu nedenle ilgili müesseselerle anlaşmalar yapabilir. Şirketin alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehin alabilir fek edebilir ve şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni verebilir.Her türlü mali, idari tasarruf ve faaliyette bulunabilir. G)Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü özel, kamu kurum ve kuruluşlarının organik atık faaliyetlerini yürütmek, bu kuruluşlara taahhütte bulunmak ihalelerine katılmak, taahhütlerini yerine getirmek için her türlü personeli çalıştırma iş ve işlemlerinde bulunabilir. H)Yukarıda belirtilmiş olan konular dışında ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere de Türk Ticaret kanunu ve sair mevzuata uygun olarak şirket girişebilecektir.