03 / 07 / 2022

Esenyurt TEM Kuzeyi 1/5000 ölçekli imar planı askıda!

Esenyurt TEM Kuzeyi 1/5000 ölçekli imar planı askıda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt TEM Kuzeyi 1/5000 ölçekli nazım imar planını askıya çıkardı. Esenyurt TEM Kuzeyi beşbinlik planı 8 Aralık 2014'te askıdan indirilecek. İşte o imar planı...Esenyurt TEM Kuzeyi 1/5000 ölçekli imar planı askıda!


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt TEM Kuzeyi 1/5000 ölçekli nazım imar planını bugün (7 Kasım 2014, Cuma) ilanen askıya çıkardı. 


Büyükşehir, 28529 dosya numaralı Esenyurt TEM Kuzeyi beşbinlik imar planını 21 Temmuz 2014'te onayladı. İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan Esenyurt İlçesi, TEM Kuzeyi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 8 Aralık 2014'te askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;


1/5000 Ölçekli Esenyurt TEM Kuzeyi Nazım İmar Planı


A. GENEL HÜKÜMLER


A.1. Bu plan; plan paftayları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür.


A.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları (eğitim, sağlık, kültür, dini tesis, resmi kurum, yeşil alan, teknik altyapı, açık otopark, kapalı otopark vb.) kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. Bu plan üzerinden plan ölçeği ile ölçü alınamaz, kesin yer tespiti yapılamaz.


A.3. Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması, ilgili Kadastro Müdürlüğü'nden veya Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolarından (LİHKAB) alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.


A.4. Planlama alanında, "1. Derece Deprem Bölgesi" parametrelerine uyulacaktır.


A.5. Bu planda, ölçek nedeniyle gösterilemeyen donatı alanları (yeşil alan, çocuk bahçesi, trafo, yol vb.) 1/5000 ölçekli nazım imar planı genel kararlarına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ayrılabilir. 


A.6. Bu planda ölçek nedeniyle gösterilemeyen, flora ve fauna açısından zengin, sulak alanlar vb. ekolojik açıdan özellikler taşıyan alanlar ile nitelikli ağaç ve ağaç toplulukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında korunacaktır. Net parsel alanlarının her 25 metrekaresi için çapı 10 cm'den az olmamak üzere bir adet nitelikli, yetişmiş ağaç dikilmeden iskan ruhsatı verilemez. Ağaç dikim alanının parsel bünyesinde sağlanamaması halinde, ilçe belediyesince belirlenecek alanlarda ağaç dikim işlemi yapılacaktır.


A.7. Mevcut enerji, haberleşme, içme ve atık su, ulaşım, ulaştırma vb. şehrin teknik altyapısını oluşturan tesis ve sistemler çevre sağlığı ve insan güvenliği sağlanarak kamusal ihtiyaç süresince aynen korunacaktır. Bu alanlar üzerinde ve/veya bitişik yapılaşmalarda proje ve inşaat safhalarında ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler alınacak ve bu plan kararlarına uygun olarak uygulama yapılacaktır.


A.8. Plan onama sınırları içinde kalan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan yapılar, varlıklar ve alanlar korunacak ve bu varlıklara ilişkin her türlü karar, uygulama ve proje şartları ilgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca belirlenecektir. 


A.9. Planlama alanında ticaret, konut ve konut+ticaret alanlarında, varsa bu plandan önce yürürlükte olan imar planlarına uygun olarak alınmış olan ruhsatlara esas müktesep hakları aynen korunacaktır. Bu plan onayından sonraki yeni yapılaşmalarda bu plan şartları geçerli olacaktır. 


A.10. Bu planda belirtilmeyen hususlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Gürültü Kontrol Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Zararlı Kimyasal Madde Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliği Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği vb. yönetmelik hükümleri geçerlidir.


B. ÖZEL HÜKÜMLER


B.1. Kamu kullanımına ayrılan alanlar (kentsel açık alanlar, kentsel sosyal altyapı alanları, kentsel teknik altyapı alanları vb.) ve kentsel çalışma alanlarında proje ve uygulama aşamasında "Planlı alanlar tip imar yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda engelliler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 


B.2. Planlama alanının merkezi özellik gösteren alanlarında sağlık, itfaiye, haberleşme, iletişim gibi tesislerin bulunduğu alanlarda, ulaşım ağlarına yakın alanlardaki açık alan, meydan, park gibi yerlerin uygun noktalarında ilgili kuruluşların uygun görüşleri alınması, heliport yönetmeliğine uyulması şartı ile helikopter iniş-kalkış pisti (heliport alanı) yapılabilir. 


B.3. Tüm parsellerde emsale dahil inşaat alanı veya katlar alanı (KAKS) 5000 metrekareden büyük olan yapılar için inşaat yapım ruhsatı verilmeden önce yoldan parsele yapılacak giriş-çıkışlar için giriş-çıkış düzenlemesini gösteren UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu) kararı alınacaktır.


B.4. Taşkın riski taşıyan (dere koruma bandına yakın/komşu) imar parsellerinde dereye bakan cephe boyunca dere kenar duvar kotundan +1.00 mt. yüksekliğin altında bodrum katına izin verilmemesi, ancak zemin ve inşaat teknikleri açısından bodrum kat yapılmaması zorunlu değerlendirildiği hallerde, yüksek taşkın riskine maruz bu katlar ticari, konut, ticari-sınai depolama, otopark ve imalat faaliyetleri amacıyla kullanılamaz.


B.5. Planlama alanında 2000 metrekarenin üzerindeki yapılaşmaya konu parsellerde, yüzey sularını toplamak, binaları zemin suyundan korumak ve bahçe sulama işlerinde kullanmak üzere, bir drenaj sistemi oluşturularak, yüzey ve zemin sularının tabii zemin altında tesis edilecek bir sarnıçta toplanması sağlanacaktır. Söz konusu drenaj sistemi ve sarnıç bina ön cephe hattı gerisinde yan ve arka bahçe mesafeleri içinde düzenlenebilecek ve vaziyet planında gösterilecektir. Bu düzenlemeye konu yapılaşmalar emsal haricidir.


B.6. Bu plan onayından sonra ifraz ile oluşturulacak yeni parsellerde, ifraz öncesi yapılaşma şartları geçerli olacaktır.


B.7. Planlama alanında çekme kat ve çatı katı yapılamaz. Çatı aralarında ancak son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı çatı piyesleri yapılabilir. Çatı arası piyesleri, iskan edilen bodrum katlar, açık-kapalı çıkmalar emsale dahildir.


B.8. KENTSEL ALAN KULLANIMI


B.8.1. KONUT YERLEŞME ALANLARI


Gelişme Konut Alanları: 


Gelişme 600 kişi/ha Yoğunluk Bölgesi;

Maks. KAKS=2.50, min. TAKS=0.30'dur. Yeni oluşacak parsel büyüklüğü min. 2000 metrekaredir.


Meskun Konut Alanları:


Meskun 150 kişi/ha Yoğunluk Bölgesi; 

Maks. KAKS=0,60, min. Hmaks=6.50 m. Yeni oluşacak parsel büyüklüğü min. 2000 metrekaredir.


Meskun 300 kişi/ha Yoğunluk Bölgesi;

Maks. KAKS=1.50, min. TAKS=0.30'dur. Yeni oluşacak parsel büyüklüğü min. 1000 metrekaredir.


Meskun 400 kişi/ha Yoğunluk Bölgesi:

Maks. KAKS=2.00, min. TAKS=0.30'dur. Yeni oluşacak parsel büyüklüğü min. 1000 metrekaredir.


Meskun 500 kişi/ha Yoğunluk Bölgesi:

Maks. KAKS=2.25, min. TAKS=0.30'dur. Yeni oluşacak parsel büyüklüğü min. 1000 metrekaredir.


Meskun 600 kişi/ha Yoğunluk Bölgesi: 

Maks. KAKS=2.50, min. TAKS=0.30'dur. Yeni oluşacak parsel büyüklüğü min. 1000 metrekaredir. Bu alanlarda 500 metrekare ve üzeri büyüklükteki parsellerde maks. KAKS=2.50, min. parsellerde hmaks=15.50'dir.


B.9. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI


B.9.1. TİCARET ALANLARI


(T1) Ticaret ve Hizmet Alanlarıdır. Maks.KAKS=2.00, min. TAKS=0,30, Yeni oluşacak parsel büyüklüğü min. 1000 metrekaredir.

(T2) Ticaret ve Hizmet Alanlarıdır. Maks.KAKS=1.75, min. TAKS=0,30, Yeni oluşacak parsel büyüklüğü min. 1000 metrekaredir.

(T3) Konut+Ticaret alanlarıdır. Maks.KAKS=2.50, min. TAKS=0,30, Yeni oluşacak parsel büyüklüğü min. 1000 metrekaredir. Bu alanlarda yer alacak ticaret birimleri, bağımsız olacak ve toplam inşaat alanının yüzde 20'sini geçemez.

(T4) Konut+Ticaret alanlarıdır. Maks.KAKS=1.50, min. TAKS=0,30, Yeni oluşacak parsel büyüklüğü min. 2000 metrekaredir.

(T5) Konut+Ticaret alanlarıdır. Maks.KAKS=2.00, min. TAKS=0,30, Yeni oluşacak parsel büyüklüğü min. 1000 metrekaredir.


Konut ve Ticaret Alanları: 15 metre ve üstü yoldan cephe alan ilk sıra parsellerde ticaret uygulaması yapılabilir. Bu alanlarda zemin katta ticaret olmak kaydıyla üst katlarda konut fonksiyonu yer alacaktır. Bu parseller, içinde bulunduğu yapı adasının yapılaşma şartlarına tabidir. 


B.9.2. SANAYİ ALANLARI


1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak çevre ve sağlık koşulları gözetilecek, toplu olarak yer almaları öngörülen ileri teknoloji kullanan sanayi alanlarıdır. Mevcut sanayi alanları, sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak ve yeniden organizasyonu sağlanacak, sanayi birimlerinin teknolojisi geliştirilecek, yapıları iyileştirilecek ve çevreye duyarlı hale getirilecektir. maks.KAKS=1.50, Hmaks=12.50m., Yeni oluşacak parsel büyüklüğü min.5000 metrekaredir.


Bu alanlarda, Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği'nde belirtilen her türlü çevreyi kirletici tesisler ile yanıcı, parlayıcı-patlayıcı, aşındırıcı ürünler imal eden ve depolayan tesisler yer alamaz.


Sanayi alanlarında, lojistik ve depolama alanları ile üretilen ürünlerin teşhirine yönelik üniteler yer alabilir. 


Bu binalarda; toplantı salonları, yönetim birimleri, ofis, revir, kreş, kütüphane, yemekhane ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir.


Yapılacak sanayi türünün yapı teknolojisinin gerektirdiği, yaşam ve faaliyet ortamı içermeyecek eklentiler ruhsat aşamasında gerekçeleri teknik raporla (mekanik, teknik, mimari ve statik) desteklenmek ve emsale konu inşaat alanın yüzde 10'ununu geçmemek kaydıyla emsale azami yüksekliğe dahil değildir.


B.9.3. KÜÇÜK SANAYİ ALANLARI


Bu alanlarda; Oto Sanayi iş kolları, demir doğrama ile ilgili iş kolları, madeni eşya iş kolları, mermer ile ilgili iş kolları, inşaat ağaç ile ilgili iş kolları, onarım ve servis ile ilgili iş kolları vb. kullanımlar yer alabilir. maks. KAKS=1.00; Hmaks=9.50 m., yeni oluşacak parsel büyüklüğü min. 5000 metrekaredir.


B.9.4. BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONLARI


Bakım ve akaryakıt istasyonlarında uygulama, ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.


Ayrıca, bu plana uygun olarak hazırlanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayından sonra akaryakıt istasyonları için ilk ruhsat taleplerinde ve mevcut ruhsatlı akaryakıt istasyonlarının yıkılıp yeniden yapılması halinde yapılacak yeni uygulamada; net parsel büyüklüğü minimum 2000 metrekare, parsel cephesi minimum 40 metre, parsel derinliği minimum 25 metre şartı aranacaktır. Yakıt tankı ve pompa noktaları ile eğitim, sağlık, dini tesis vb. sosyal donatı alanlarına ve konaklama özellikle tesislere en az 100 metre mesafe bırakılacaktır.


Bakım ve Akaryakıt İstasyonlarında min. TAKS=0.10, maks.KAKS=0.20'yi ve yapı yüksekliği iki katı aşamaz. 


B.9.5. İDARİ TESİS ALANI


Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi, belediyece ve kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, kanunla ve kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait tesislerin yer aldığı alanlardır.


Yönetim merkezi alanları ilgili plan notlarına ve ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile avan projeye göre uygulama yapılacaktır.


B.9.6. KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI


Konut dışı kentsel çalışma alanlarında; dumansız, kokusu atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolama faaliyetleri yeralabilir. maks.KAKS=1.00, min. ifraz büyüklüğü=5000 metrekaredir.


B.9.7. KENTSEL HİZMET ALANLARI


Bu alanlarda, enerji, iletişim, ulaşım, içme atık su vb. yerleşmenin teknik altyapısına hizmet eden kamu kurum ve kuruluşlarının tesis ve sistemleri yer alabilir. Bu alanlarda ilgili plan notlarına ve ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 250 ada 9 ve 12 parsellerdeki TAY (Termik Santral) alanına komşu parsellerde yapılacak yapılarda; santral yapılarına ve santral yedek yakıt depolarından başlayarak 50 metrelik minimum yapı çekme mesafesi bırakılması zorunludur. 


B.10. KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI

B.10.1. EĞİTİM TESİSLERİ ALANI


B.10.1.1. Okul Öncesi Kamu Eğitim Tesisleni Alanı: Bu alanlarda ilgili plan notlarına ve ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

B.10.1.2. İlköğretim Tesisleri Alanı: Bu alanlarda ilgili plan notlarına ve ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

B.10.1.3. Ortaöğretim Tesisleri Alanı: Bu alanlarda ilgili plan notlarına ve ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

B.10.1.4. Özel Ortaöğretim Tesisleri Alanı: Bu alanlarda ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlara uygun olmak şartıyla eğitim yapıları ve bu yapılara hizmet edecek spor salonu, yurt birimleri de yapılabilir. Bu alanlarda konut ve ticaret birimleri yer alamaz. maks.KAKS=1.50, Hmaks=4 kattır.


B.10.2. SAĞLIK TESİSLERİ ALANI


Planda içinde bulunduğu yapı adasının yapılaşma değerlerini geçmemek kaydıyla ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile sağlık tesis yapılacaktır. İlgili mevzuata uygun olarak yapılacak hastane, dispanser, sağlık ocağı, sağlık evi, sağlık merkezi ve doğumevi gibi tesislerin bulunduğu alanlardır.


B.10.3. DİNİ TESİSLER ALANI


Dini tesisler, cami ve bağlı tesislerin bulunduğu alanlardır.


B.10.4. SOSYAL TESİS ALANLARI


Bu alanlarda, ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile sosyal tesis yapılacaktır. İlgili mevzuata göre yapılacak huzurevi, yetiştirme yurdu, öğrenci yurtları, çocuk yuvaları, sığınma evleri, gündüz bakımevi (kreş) ve rehabilitasyon merkezi gibi tesislerin bulunduğu alanlardır.


B.10.5 KÜLTÜREL TESİS ALANLARI


Bu alanlarda, ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak şartıyla semt bilgi ve kültür evleri, kütüphane, konferans ve seminer salonları, konser, tiyatro, sinema, sergi salonları gibi kültürel tesisler yer alacaktır.


B.10.6. AÇIK VE YEŞİL ALYANLAR/AKTİF (ETKİN) YEŞİL ALANLAR


B.10.6.1. Rekreasyon Alanları


Bu alanlarda rekreasyon kullanımına yönelik spor ve oyun alanları, yeşil alanlar, piknik, eğlence ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır. Bu alanlarda lokanta, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar yer alabilir ve takılıp-sökülebilir elemanlardan oluşan bu yapılar için maks.KAKS=0.05'dir.


B.10.6.2. Park ve Dinlenme Alanları


Aktif yeşil alan olarak düzenlenecek alanlardır. Bu alanlarda çevreyle uyumlu, topografyayı bozmadan, bölgenin özgün doğal yapısını ortaya çıkaracak uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır. Park ve dinlenme alanı olarak planlanan yeşil alanlarda yerleşmenin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik, gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet, atıcılık gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri, seyir terasları, çocuk bahçeleri ve oyun alanları gibi fonksiyonlar yer alabilir.


B.10.6.3. Çocuk Bahçeleri ve Oyun Alanları


Bu alanlarda bitki örtüsü ile çocukların oyun için gerekli araç ve gereçlerinden ve park mobilyasından başka düzenleme ve yapı elemanı yapılamaz. 


B.11.KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

B11.1. ALTYAPI VE ULAŞIM ALANLARI

B.11.1.1. Erişme Kontrollü Yollar (TEM)

Metropol ölçeğinde ana erişim aksıdır.


B.11.1.2. I. Derece yollar (30m, 20 m, 18 m)

Planlama alanı içindeki bölgeleri birbirine bağlayan ara bağlantı yollarıdır. Bu yolların bağlantı ve birleşme çözümleri, 1/1000 ölçekli uygulama planı ve sonrasında netleştirilecektir.


B.11.1.3 II. Derece Yollar (15 m, 12m, 10 m)

Yerleşme alt bölgelerini besleyen tali yollardır.


B.11.1.4. Açık Otoparklar


Konut alanları ile otopark arasında izole amaçlı, gürültü kesici bitkilendirme, ağaçlandırma yapılacaktır. Bu alanlarda yıkama yağlama işlevleri yer almamak, hela, bekçi kulübesi olarak kullanılmak üzere büyüklüğü 10 metrekareyi, yüksekliği 3.50 m.yi aşmayan geçici yapılar yapılabilir. 


B.12. YAPI YASAĞI YA DA SINIRLAMA GETİRİLEN ALANLAR


B.12.1. SU KANALLARI (DERE) KORUMA KUŞAĞI


Dere koruma alanlarında; idare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılamaz. Mezarlık kurulamaz, sıvı ve katı atıklar dökülemez ve depolanamaz. Zorunlu hallerde yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgil işlevlerine izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu, açık otopark vb. tesisler yapılamaz. Etkilenme alanlarında yapı su basman kotu ve yapı çekme mesafesi buna göre düzenlenecektir. 


B.12.2. DOĞALGAZ BORU HATTI


Bu alanlarda ve bitişiğinde yapılacak uygulamalarda, ilgili kurumların belirlediği kriterler ile görüşler esas alınacak ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınacaktır. 


B.12.3. TAŞIYICI VE İLETKEN BORULAR KORUMA KUŞAĞI


a) NATO Akaryakıt Boru Hattı istimlak şeridi üzerinde ve kamulaştırma sınırı haricinde 5 metre sağa ve 5 metre sola olmak üzere koruma bandı ayrılarak her ne şekilde olursa olsun inşaat yapılmaması ve ruhsat verilmemesi, bağ bahçe tesis edilmemesi, kanal kanalizasyon, ark, hendek kuyu açılmaması, sulama kanallarının zorunlu olarak kesiştiği noktalarda borunun emniyete alınması ve takviye yapılması için ilgili işletme müdürlüğüne müracaat edilmesi,


b) 150 metre yakınında taş, kireç, kum, maden ocağı vb. tesislerin işletilmesine müsaade verilmemesi, telefon ve enerji nakil direklerinin dikilmesine izin verilmemesi,


c) İstimlak şeridinin yol olarak kullanılmaması ancak zorunlu geçişlerde ilgili işletme müdürlüğüne yazı ile müracaatta bulunarak müsaade istenmesi ve verilecek olan yol geçiş tip projesinin uygulanmaı gerekmektedir.


d) Planlama alanından geçen NATO Akaryakıt Boru Hattı güzergahı için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlardan (Milli Savunma Bakanlığı, Botaş vb.) görüş alınarak uygulama yapılacaktır. Bu bölgede 2565 sayılı askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu hükümleri geçerlidir.


B.12.4. KARAYOLLARI YOL KENAR KORUMA KUŞAĞI


Karayolları yol kenar koruma kuşağında, karayolları bakım ve onarımına ilişkin idari tesisler yapılabilir. Karayolları yol kenar koruma kuşağında kalan ve varsa planda gösterilmemiş tesisler Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilebilir. 


B.12.5. ENERJİ NAKİL HATTI KORUMA KUŞAĞI 


1/5000 ölçekli planda işlenmiş olan enerji nakil hatları şematik olup bu hatların kesin güzergahları 1/1000 ölçekli planlarda belirlenecektir. Enerji nakil hatları salınım alanlarında yapı yapılamaz.


B.12.6. YERLEŞİME UYGUN OLMAYAN ALANLAR (YUOA)


Heyelan ve su baskını riski çok yüksek olduğundan bu alanlar yerleşime uygun değildir.


Esenyurt TEM Kuzeyi 1/5000 ölçekli imar planının birinci bölümünü indirmek için tıklayın!


Esenyurt TEM Kuzeyi 1/5000 ölçekli imar planının ikinci bölümünü indirmek için tıklayın!