Esenyurt'ta Günışığı Sitesi'nde 300 bin TL'ye icradan!

Esenyurt'ta Günışığı Sitesi'nde 300 bin TL'ye icradan!

Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Esenyurt ilçesi Kıraç köyünde bulunan Günışığı Sitesi'ndeki daireyi 300 bin TL'den satışa çıkardıVerilen ilan şöyle;

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI B.ÇEKMECE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 2011/5782 Talimat Satılmasına karar verilen gayri menkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: TAPU KAYDI: istanbul ili, Esenyurt ilçesi, Kıraç köyü, 901 ada, 1 parsel, 5.279,38 m2 miktarlı arsada, 166/15400 yüz ölçümlü, A-Blok, 9 kat, (27) bağımsız bölüm nolu meskenin tamamıdır. İMAR DURUMU: Esenyurt Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03/11/2011 tarih 26697 sayılı imar durumuna ilişkin yazısında; Esenyurt, Kıraç 901 ada, 1 parsel istanbul Büyükşehir Belediyesinin 11.02.2010 tarih 500 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Kıraç 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında E:2.00 Hmax:36.50 Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.  HALİHAZIR DURUMU, EVSAFI: Satışa konu taşınmaz; Esenyurt ilçesi, Kıraç Köyü, 901 ada, 1 parselde kayıtlı 166/15400 arsa paylı, A-Blok, 9. kat, 27 bağımsız bölüm numaralı çatı arası piyesli mesken nitelikli taşınmaz tapunun Esenyurt ilçesi, Kıraç Köyü, 901 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 5279,38 m2 yüz ölçümlü 5 adet B.A.K. Apartman ve arsası nitelikli ana taşınmaz üzerinde sitede, A- Blokta, 9. Katta 27 bağımsız bölümde yer almaktadır. Blok çift asansörlüdür. Satışa konu taşınmazın bulunduğu site Günışığı Sitesi olarak adlandırılmış olup site Atatürk Mahallesinde yer almaktadır. Siteye giriş çıkış güvenlik kontrollü olup sitenin çevre düzenlemesi yapılmıştır. Sitede açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna, hamam, spor tesisi, 2 ayrı noktada barbekü alanı ve kapalı otopark bulunmaktadır. Site ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. D-100 karayoluna yürüme mesafesindedir. Toplu taşım araç duraklarına, alış veriş yerlerine, çarşı pazara yakın konumdadır. Taşınmazın yer aldığı bölgeye belediye ve kamu hizmetleri verilmektedir. Bölgede alt yapı imalatları büyük oranda tamamlanmıştır. Taşınmazın yakın çevresinde site şeklinde ( Prestij Evleri, isthanbul Evleri vs) konut tipi yapılaşmalar, Borusan Asım Kocabıyık Anadolu Meslek Lisesi ile İSKİ Büyükçekmece şubesi bulunmaktadır. Yerinde yapılan incelemede, taşınmazın çatı piyesli olduğu, alt katta; mutfak, balkon, hol, koridor, birisi ebeveyn banyolu 2 adet oda, 1 adet salon ve banyo+ wc bölümlerinin, içten irtibatlı merdiven ile ulaşılan üst katta; salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu 1 adet oda, lavabo ve teras bölümlerinin bulunduğu belirlenmiştir. Mesken bürüt 300m2'dir, Satışa konu taşınmazın dış kapısı çelik, iç kapıları Amerikan pres kapıdır. Pencereleri çift camlı, pvc'den mamul olan olan taşınmazda ıslak zeminler seramik/fayans, kuru zeminler ise laminat parke kaplıdır. Taşınmazda mutfak tezgah ve dolapları, vitrifiye ve armatürler, anahtar, priz ve sigortalar tamdır. Taşınmazda doğalgaz bulunmaktadır. Isınma sistemi buna uygun kombi sistemdir. KIYMETİ: Satışa konu gayrimenkulun tamamına 300.000,00 -TL. değer takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: Yukarda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın; 1.Satışı; 16.04.2012 tarihinde, saat 10:20- 10:30 arasında Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,  2. Satışı: 26.04.2012 tarihinde yukarıda belirtilen aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.  a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacaklıların alacağının, (muhammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (md. 134/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcı ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 M2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda..% 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri müşteri tarafında ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir. c- ihaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği. Satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK.. md. 684, 862), taşınmazın eklentilerinin (MY. Md. 686, 862), hukuki semerelerinin (MK.. md. 879), Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859), İİK. 128. md. göre Taşınmaz, mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK. m. 794, oturma hakkı MK. m. 823, üst hakkı MK. m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, irtifak haklan MK. m. 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK. m. 507)... mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.  d- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. e- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. f- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.  g- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda belirtilen dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.  * (ic. if. K. 126) *(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir, * Yönetmelik Örnek No; 27 (Basın: 13049)  İlan için tıklayın!