29 / 01 / 2023

Eyüpsultan'da 756 milyon TL'ye arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı ihalesi!

Eyüpsultan'da 756 milyon TL'ye arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı ihalesi!

İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığı, İstanbul Eyüpsultan'da 756 milyon 44 bin 160 TL bedelle arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yöntemiyle satış işi ihale ediyor.İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığı, İstanbul Eyüpsultan'da arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yöntemiyle satış işi ihale ediyor. İhalenin bedeli 756 milyon 44 bin 160 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLARIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE
SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığından:
244 Ada 1 Parsel ve 246 Ada 5 Parsel sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması İşi İhale Edilecektir.
Eyüpsultan İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki “244 Ada 1 Parsel ile 246 Ada 5 Parsel sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a) maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:
a) Eyüpsultan Belediye Başkanlığı
b) Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Tel: 0 212 444 30 00 Fax:0 212 612 20 00
2) İşin Adı: “244 Ada 1Parsel ile 246 Ada 5 Parsel sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” İşidir.
3) İşin Niteliği: Eyüpsultan ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesine ait olan Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 35.966,98 m² alanlı 244 ada 1 parsel ile 42.596,97 m² alanlı 246 ada 5 parsel sayılı 78.754,60 m² emsal hakkı kullanılarak yapılacak gayrimenkullerin ve idarece uygun görülecek gayrimenkul projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir.

Eyüpsultan da 756 milyon TL ye arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı ihalesi!

4) Muhammen Bedel : 756.044.160,00-TL (YediyüzellialtımilyonkırkdörtbinyüzaltmışTürk Lirası) İlgili kanun gereği Belediye mülkleri K.D.V.’den istisnadır.
5) Geçici Teminatı (%3) : 22.681.324,80-TL (Yirmiikimilyonaltıyüzseksenbirbinüçyüz yirmidört - Türk Lirası, Seksen Kuruş)
6) İhalenin Yeri ve Zamanı:
a)Yapılacağı Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL
b) Tarihi ve Saati: 29/09/2021, Çarşamba günü saat:10:30
7) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 29/09/2021, Çarşamba günü saat:10:00
8) Tekliflerin Verileceği Yer: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL
9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
a) Adres Beyanı : Türkiye’de Tebligat için adres beyanı
b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi :
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
d) İmza Sirküleri :
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Teklif Mektubu : (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun),
f) Geçici Teminat : (2886 sayılı Yasaya uygun),
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi : Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
i) Mali Durum Belgeleri : İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.
j) Banka Referans Mektubu : Bankalardan(katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 60.000.000,00 TL (Altmışmilyon Türk Lirası)’ndan, kullanılmamış kredilerinin de yine 60.000.000,00 TL (Altmışmilyon -Türk Lirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini
belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.
k) Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 90.000.000,00 TL (Doksanmilyon-Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda;
Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır.
Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlilik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
l) İş Deneyim Belgeleri: Kamu Kurumları ya da İştirakleri ve Yerel İdareler (İlçe Belediyeleri) ile son 5 (beş) yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 60.000 m² komple bina inşaatı ile hasılat paylaşımı bir projeyi tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir.
m) Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler : Komple bina, Konut, Hastane, Alışveriş Merkezi, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
n) Teknik Personel Taahhütnamesi : İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.
o) Makine, Araç Taahhütnamesi : İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.
p) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.
10) Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini : Şartname ve ekleri, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 2.500,00-TL (İkibinbeşyüz-Türk Lirası) karşılığı aynı adresinden temin edilebilir.

Eyüpsultan da 756 milyon TL ye arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı ihalesi!

11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (29.09.2021 Çarşamba) saat 10:00'a kadar Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Nişanca Mahallesi, Eyüpsultan Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
Geri Dön