Fatih'te iade edilen imar haklarıyla evler yenilenebilecek!

Fatih'te iade edilen imar haklarıyla evler yenilenebilecek!Fatih’te Suriçi bölgesinde yer alan ve 10 bin binayı etkileyen binaların hak sahipleri tarafından yıkılıp, herhangi kayıp olmadan yeniden inşa edilmesi sağlayan 142 plan uygulaması hayata geçiyor. 


Evlerini yenilemek isteyen Fatih sakinlerinin evlerini yenilemelerine olanak tanıyan ve onların mevcut haklarını kendilerine iade eden, Fatih için büyük bir önem taşıyan bu fırsattan faydalanmak için belediyeye başvurulması durumunda binanıza özel olarak sunum hazırlanıyor. Fatih Belediyesi'nde yer alan habere göre;  ek olarak bu haktan faydalananlar 6306 Sayılı Kanun Kapsamında “Riskli Bina Tespit Raporu” hazırlatmaları sonucu binalarının riskli çıkması durumunda 18 ay kira yardımı ya da kredi desteğinden de faydalanabiliyor. Fatihliler evlerini sağlamlaştırırken, herhangi bir imar hakkı kaybı da yaşamıyor.

Fatih

142 PLAN NOTU
 • “Çevre, can ve mal emniyetinin sağlanabilmesi ve yapıların depreme dayanıklı hale getirilebilmesi amacıyla;
 • Meri koruma amaçlı uygulama imar planında; Dünya Mirası Alanları, Kara Surları Koruma Alanı, 1. ve 2. derece koruma bölgeleri ile 5366 sayılı yasa kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı olarak ilan edilen alanlarda, Eminönü bölgesinde(Molla Fenari, Hoca Gıyasettin, Demirtaş, Mercan, Mimar Hayrettin, Yavuz Sinan, Süleymaniye, Sarıdemir, Tahtakale, Hocapaşa, Balabanağa, Rüstempaşa, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Küçük Ayasofya, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Beyazıt, Alemdar, Emin Sinan, Muhsine Hatun, Şehsuvar Bey, Kâtip Kasım, Sultanahmet, Binbirdirek, Mesihpaşa, Taya Hatun, Sururi, Hacı Kadın, Hobyar, Cankurtaran, Nişanca Mahalleleri) ve tamamı yol ve/veya donatı alanlarında kalan yapılar hariç olmak üzere;
 • Yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış yapılar: meri koruma amaçlı uygulama imar planında belirlenen; donatı/yol alanlarına terkini yapmak ve meri plandaki irtifa değerini 2 kattan fazla aşmamak kaydıyla yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesine esas şekilde (3194 sayılı kanunun Geçici 16.maddesi kapsamında yapı kayıt belgesine konu edilen alanlar dahil edilmemek ve müktesep hak teşkil etmemek üzere) yıkılarak yeniden yapılabilir.
 • Yıkılıp yapılacak yapılarda meri plan veya belgesinden gelen yapılaşma hakları arttırılmamak kaydıyla düzenleme yapılacaktır. Bu kapsamda yıkılıp yeniden yapılacak yapılarda, belgesindeki kullanım amacına veya planda belirtilen fonksiyona aykırı olmayacak şekilde uygulama yapılır. Yola ve/veya donatı alanına terki olan parsellerde; yapı, parsel içerisinde ötelenebilir. Bağımsız bölümlerin otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla, üniversite veya konu uzmanı kurum ve kuruluş tarafından arkeojeofizik yöntemler ile (jeoradar, jeomanyetik, jeoelektrik vb.) yapılacak araştırma sonucunda arkeolojik kalıntı ve buluntuya rastlanmaması halinde ilave bodrum kat yapılabilir.
 • Bu madde kapsamında lejantta ‘Korunması Gerekli Tescilli Arkeolojik Tarih Sanat Değeri Olan Anıt Eser Yapılar’ taraması bulunana yapılara (çeşmeler hariç) cephe veren ve meri’i imar planındaki irtifa değerlerini aşan yapılarda Kurul kararına göre uygulama yapılır."