Gaziantep'te icradan 1.3 milyon TL'ye dükkan ve arsa!

Gaziantep'te icradan 1.3 milyon TL'ye dükkan ve arsa!Gaziantep 2. İcra Müdürlüğü; Gaziantep şžehitkamil'de yer alan arsa ve dükkanı satıyor. Toplam değerleri 1 milyon 355 bin 700 TL olan arsa ve dükkanın ihalesi 31 Mayıs 2011 günü açık arttırma suretiyle gerçekleştirilecek....


Verilen ilan şu şekilde;  

TAPU KAYITLARI: 1-)Gaziantep ili, şžehitkamil ilçesi.Umut mahallesi 2252 Ada,3 Parselde kayıtlı 2.208,00 m2 yüzölçümlü arsanın tamamı, 2-) Gaziantep ili, şžehitkamil ilçesi, Gazikent mahallesi 2158 Ada, 7 Parselde kayıtlı tamamı 18.043,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/42 hissesine isabet eden, Bodrum-Zemin 1. ve 2.kattan oluşan 2 nolu dükkan

ÖZELLİKLERİ : 1-) Gaziantep ili, şžehitkamil ilçesi, Umut mahallesi, 2252 Ada, 3 parselde kayıtlı 2.208,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz tapu kaydında arsa olarak belirtilse de parsel üzerinde mobilya imalatı yapılan bir tesis olduğu bu tesisin bitişindeki 4 nolu parsel ile birlikte kullanıldığı, yapının kısmen iki katlı, kısmen tek katlı yapı olup bu yapı içerisinde tesisin idare bölümü, sosyal bölümleri ve imalat bölümleri bulunmaktadır. Yapı betonarme olarak yapılmış yüksek irtifaklı olup duvarlar sıvalı boyalı, doğramalar demirden imal edilmiştir. Elektrik ve su mevcuttur ve hali hazırda mobilya imalatı olarak kullanılmaktadır. şžehrin doğusunda Küsget Sanayi Sitesindeki Örnek Sanayi sitesi içerisinde bulunmakta olup her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadu-.Adres olarak Küsget Örnek Sanayi, 6 No'lu Cadde No:8 olarak tespit edilmiştir.

2-) Gaziantep ili, şžehitkamil ilçesi, Gazikent mahallesi, 2158 Ada, 7 parselde kayıtlı, tamamı 18.043,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 1/42 hissesine isabet eden.Bodrum-Zemin 1. Ve 2.kattan oluşan 2 nolu dükkanın sanayi tipi olarak yapılmış, betonarme 3,5 katlı yapı olduğu, hali hazırda çok katlı mobilya teşhir mağazası olarak kullanılmaktadır. Yapının tabanları kaplı, duvarlar siya üzeri boyalı, giriş katı cephe doğramaları -alüminyumdan imal edilmiş olup elektrik ve suyu.mevcuttur. Taşınmaz şehrin doğusunda bulunmaktadır. çevresi genellikle yapılaşmış olup bu yapılaşma olduğu ve genellikle küçük sanayi türündeki yapılaşmalardır. Taşınmaz her türlü beiediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Adres olarak ise Gazikent mahallesi Eski Nizip Yolu Mobilyacılar Sitesi, Orpim Mobilya olarak tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU:
l-)G.Antep ili şžehitkamil ilçesi.Umut mahallesi 2252 ada,3 parselde kayıtlı taşınmaz Gaziantep şžehitkamil Belediyesi, imar ve şžehircilik Müdürlüğü'nün 07/10/2009 tarih ve 3282/2009 sayılı yazışma göre imar planında örnek sanayi yapı adasına gelmektedir.

2-)G.Antep ili şžehitkamil ilçesi,Gazikent mahallesi 2158 ada,7 parselde kayıtlı taşınmaz Gaziantep şžehitkamil   Belediyesi,   İmar ve şžehircilik Müdürlüğü'nün 07/10/2009 tarih ve 3282/2009 sayılı yazısına göre imar planında örnek sanayi yapı adasına gelmektedir.

MUHAMMEN KIYMETLERİ 1-) Umut mah. 2252 Ada,3 Nolu parsel 1.081.200,00 TL Saat: 10:00-10:10 arasında

2-) Gazikent mah.,2158 ada 7 nolu parsel 2.Nolu Dükkan 274.500,01 TL Saat: 10:20-10:30 arasında

Satış şžartları:
1-Satış 31.05.2011 günü yukanda belirtilen saatler arasında ADLİYE MEZAT SALONl
açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'mı v
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerir
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranı
taahhüdü saklı kalmak şartıyla 10.06.2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikine
artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da Rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamın
satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve, artırma bedelinin malm tahmin edile
kıymetinin %40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talet
düşecetetir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçes
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satı
peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye
resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Alacaklı Girişim Varili
Yönetim A.şž. olduğundan KDV kanunun 17/4-L maddesi gereğince ihale alıcılaı
KDV'den istisnadır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin       (*) bu taşınmaz üzerindeki hakianr
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içindi
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi       takdirde         hakları         tapu sicili ile         sabi
olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununuı
133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve %1
faizden   alıcı ve kefilleri   mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadaı
kendilerinden tahsil edilecektir.

5-şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideı
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa   iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını   kabul   etmiı
sayılacakları, başkaca bilgi almak işitenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıylı
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur
Dosya No: 2009/121 TAL.