Gül Paşa İnşaat Yatırımları Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Gül Paşa İnşaat Yatırımları Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Gül Paşa İnşaat Yatırımları Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Gül Paşa İnşaat Yatırımları Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Ömer Kılıç tarafından kuruldu.Gül Paşa İnşaat Yatırımları Ticaret Limited Şirketi bugün Maltepe'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Ömer Kılıç tarafından kuruldu.

Gül Paşa İnşaat Yatırımları Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır; 1.Şirket kurulmuş ve/veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin, sermaye, yönetim ve organizasyonlarına iştirak edebilir. Bunlara ayni ve nakdi sermaye koyabilir. Sermaye artırımlarına iştirak edebilir . Takas ve Barter sistemi ile ticaret yapabilir. 2.Şirket ilgili mercilerden izin almak şartıyla, her nevi sınai, ticari, zirai ve mali maksatlarla inşaat, taahhüt, işlerine girişebilir, yatırımlar da bulunabilir, bunlarla ilgili şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir. 3.Şirket amaç ve konusu ile ilgili acentelikler, distribütörlükler, yetkili satıcılıklar, alabilir, verebilir, irtibat büroları açabilir, 4.Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için Yurt içinde ve Yurt dışında tesisler fabrikalar kurabilir teknik destek anlaşmalarını kendisi veya temsilcisi olduğu diğer şirketler adına yapabilir. İhtira hakları, beratları, marka ve modeller gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, Üzerlerinde tasarruflarda bulunabilir, 5.Uygun gördüğü yatırım konularını kendisi, ortağı olacağı yada kuracağı şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir. 6.Şirket, iştiraki olan şirketlere ve bunlara bağlı kuruluş ve işletmeler ile diğer kişi ve/veya kişi yada kuruluşlara ait alacakları devralabilir, devredebilir, bunları diğer kurum ve kuruluşlara devir ve ciro edebilir. 7.Şirket, aracılık ve menkul kıymet portföyü amacı gütmeksizin kamu ve diğer tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her nevi hisse senetleri, tahvil bono ve bilumum sermaye piyasası aracını menkul kıymetler borsalarından ve diğer piyasalardan vadeli veya vadesiz satın alabilir, satabilir, başka finansman araçları ile değiştirilebilir, teminat gösterebilir, üzerinde intifa hakkı tesis edebilir ve diğer çeşitli şekillerde tasarruflarda bulunabilir. 8.Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, her türlü iç ve dış ticaret yapmak 9.İkamet amaçlı binaların inşaatı, Müstakil konutlar, Birden çok ailenin oturduğu binalar, siteler, gökdelenler vb. nin inşaatı, Her türlü hisseli, hissesiz arsa, arazi ve binaları satın alarak bunlara her nevi konutlar, iş yeri, fabrika binaları, turistik tesisler, spor alanları, yeşil alanlar, toplu konutlar yapmak, yaptırmak, kiraya vermek, kiralamak, satmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat müteahhitlik hizmetlerine bulunmak. 10.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, dinlenme evleri, devre mülk, pansiyon, otel, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, plaj, lokanta, kafeterya, konaklama, eğlence, yiyecek ve içecek tesisleri inşa edebilir 11.Organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, iş yeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek 12.Her türlü menkul ve gayri menkul taşınmaz malları bunlara ilişkin hakları edinmek,kiraya vermek,kiralamak,kiraya şerh verdirmek,satın almak,satmak,başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına her türlü hakkı kurmak ve tescil ettirmek,şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde satış vadi sözleşmesi yapmak, tapu kütüğüne tescil ettirmek hakkına sahiptir 13.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 14.Her türlü inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin imali, imal ettirilmesi için gerekli tesisleri kurabilir ve işletebilir, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin ithalini, ihracını, toptan ve perakende dahili ticaretini yapabilir. 15.Her türlü, demir, saç, profil, paslanmaz saç, galvaniz, pirinç, bakır, levha ve diğer madenlerden mamul emtianın ithalatı, ihracatı işi ile iştigal etmek 16.Her türlü inşaat malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak 17.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 18.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Fındıklı Mah.Hancıoğlu Cad. Ali Bey Apt.No:89 A Maltepe