25 / 05 / 2022

Hann Design Mimarlık Anonim Şirketi kuruldu!


Hann Design Mimarlık Anonim Şirketi Beylikdüzü’nde  50 bin TL sermaye bedeli ile Erdem Bakır tarafından kuruldu.Hann Desıgn Mimarlık Anonim Şirketi Beylikdüzü’nde  50 bin TL sermaye bedeli ile Erdem Bakır tarafından kuruldu.

Hann Desıgn Mimarlık Anonim Şirketi konusu:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Yurt içinde ve yurt dışında mimarlık, dekorasyon, şehircilik, mühendislik, projelendirme, planlama, danışmanlık ve müteahhitlik faaliyetlerinde bulunmak ve bu tür hizmetler vermek, Yurt içi ve yurt dışında genel katma ve bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese teşebbüslerin ve kuruluşların, kamu kuruluşları, iktisadi devlet kuruluşları, sermayesi özel ve halka açık yerli ve yabancı şirket, müesseseler, firmalar ve hakiki şahısların, barınma veya başka amaçlarla kullanılmak üzere yapılacak her türlü yapılarının, mimari eserlerinin, üretimi, yapım işlerinin taahhüdü, yeraltı ve yerüstü her türlü bayındırlık hizmetleri, yapım, onarım, tadilat, tesisat, teçhizat, makine, fabrika imalat ve montaj taahhüt işleri ile proje, teknik müşavirlik, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale ve pazarlıklara katılmak ve bu işleri tek başına veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yapmak ve yaptırmak, Resmi ve özel her türlü yapı yapmak, yapı üretmek amacıyla arsa ve araziler almak ve bunlar üzerinde her türlü inşaat işlerini kat karşılığı ve anahtar teslimi olarak yapmak anahtar teslimi olarak anlaşmak suretiyle konut ve iş yerleri yapmak ve satmak, hazır beton ve harç üretimi ve satışı için tesisler kurmak ve işletmek, Otel, motel, tatil köyü kamping, pansiyon ve her türlü konaklama tesislerini iktisap etmek, inşa etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve her nevi turistik yatırımlar yapmak bu maksatla arazi ve arsa satın almak kiralamak Her türlü hisseli ve hissesiz arsa, arazi ve binaları satın alarak buralara her nevi konutlar, işyerleri, fabrika binaları, okullar, turistik tesisler, spor sahaları, yeşil alanlar toplu konutlar yapmak, yaptırmak, kiraya vermek, kiralamak, satmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü yapı ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak, Her türlü hisseli ve hissesiz arsa arazi ve diğer gayrimenkulleri satın almak, satmak, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzi imar projeleri ve diğer projelerin yapım ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit yapmak, devir ve ferağ vermek ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında dekorasyon mühendislik mimarlık müşavirlik hizmetlerinde bulunmak, Her türlü içme suyu, kanalizasyon, haberleşme şebekeleri, hava meydanı, istasyon, liman, baraj, köprü, yol, demiryolu, sulama tesislerinin yeraltı ve yerüstü inşaatlarını yapmak, taahhütlerde bulunmak, bunların onarım bakım işlerini yapmak, Her türlü arsa, arazi ve binayı iktisap etmek ve bunlarla ilgili hakları edinmek, her türlü gayrimenkulü satın almak, her türlü gayrimenkulü veya bağımsız bölümleri yapmak veya yaptırmak, kısmen veya tamamen satmak, kiraya vermek veya işletmek, devir, ferağ veya hibe etmek, gerek şirket ve gerekse başka şahıslar için rehin veya ipotek tesis etmek, başkalarına ait gayrimenkul üzerinde ipotek kabul etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ve kat karşılığı gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile yap-işlet-devret veya kiralama türünde mukaveleler yapmak, bunları tapu kütüğüne şerh ettirmek, gerektiğinde ipotekleri ve şerhleri fek etmek, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlem yapmak, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek, mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunmak, Gayrimenkuller üzerine şirketin leh ve aleyhine ve 3.şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek ve rehin tesis etmek, leh ve aleyhindeki ipotekleri ve rehini kısmen veya tamamen kaldırmak, tebdil veya tecdit etmek, ayrıca leh ve aleyhine her türlü ayni haklar tesis etmek ve kaldırmak, şirket gayrimenkulleri üzerine kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek veya bunları feshedip kaldırmak, satış vaadinde bulunmak, yapılan satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirmek ve şerhleri kaldırmak. Şirket amaçlarını ve iştigal konularını gerçekleştirmek için; 1. Yurt içinde ve dışında, mağaza, satış yeri, irtibat bürosu, şantiye vb. şube veya iş yerleri açabilir, fabrika, depo, gibi tesisler kurabilir. İştigal konusu ile ilgili esas ve yan ürünlerin imalatı, ticareti, ithalat ve ihracatını yapabilir, pazarlama faaliyetinde bulunabilir. Şirket sınai ve ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek veya yatırım amacıyla menkul kıymetler, haklar, menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, kiralayabilir, bunları devir ve ferağ edebilir. 2. Konusu kapsamındaki gayrimenkul ve menkul malların yurt içinde ya da yurt dışında pazarlama, satış ve tanıtımının yapılması, için kurulmuş fuar vb. organizasyonlara katılabilir. 3. Şirket mevzu dâhilindeki işler için gerekli tesisat ve teçhizat, mamul veya hammaddeler ile taşıt araçları, ticari vasıtalar, iş makineleri satın alabilir, ithal edebilir veya kiralayabilir ya da finansal kiralama şirketleri vasıtası ile bunları edinebilir. 4. Gerek yurtiçinde ve gerekse yurt dışında konut, okul, işyeri, hastane, turistik tesisler, yol, kanalizasyon, köprüler, havaalanları, sulama tesisleri ve diğer her türlü inşaat işlerini yapabilir, resmi ve özel ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: BARIŞ MH.MEHMETÇİK CD.NO:2/1/5 BEYLİKDÜZÜ