Hatay İskenderun'da 5.1 milyon TL'ye satılık 31 gayrimenkul!

Hatay İskenderun'da 5.1 milyon TL'ye satılık 31 gayrimenkul! Hatay İskenderun'da 5.1 milyon TL'ye satılık 31 gayrimenkul!

İskenderun Belediye Başkanlığı, Hatay İli, İskenderun İlçesi'nde yer alan 7 ev ve 24 işyerinden oluşan 31 gayrimenkulü satışa çıkardı. Söz konusu taşınmazın satış bedeli 5 milyon 171 bin TL olarak belirlendi.


İskenderun Belediye Başkanlığından:


1 - Yukarıda özellikleri ve İhale bilgileri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre muhammen bedelleri belirtilen taşınmazlar, 19.04.2016 Salı günü saat 14:30’da açık teklif usulü ile satışa çıkarılacaktır.

2 - İhale İskenderun Belediyesi Encümen Odasında toplanacak Komisyon huzurunda 19.04.2016 Salı günü saat 14:30’da yapılacaktır.

3 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir (temin edilebilir).

5 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç ihale günü saat 11.00’a kadar %3 geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu ve İkametgah ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği, Mali Hizmetler Müdürlüğünden belediyemize borcu yoktur evrağı alınarak müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname; tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2016 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, ana tüzük (sözleşme), vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnamelerinin ihale saatinden önce Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6 - Satışı yapılacak taşınmazlar kira altındadır.

7 - İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - Satış bedelleri peşin ödenir.

İlan Olunur.