HSBN İnşaat'ın konkordato davasında yeni gelişme!

HSBN İnşaat'ın konkordato davasında yeni gelişme!

Konkordato talep eden HSBN İnşaat Taahüt Turizm Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 1 yıllık kesin süre verilmişti. Şirketin konkordato davası hakkında yeni bir gelişme yaşandı...Modern Garden Konutları'nın ve Pool Towers projelerinin sahibi HSBN İnşaat Taahüt Turizm Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi maddi sıkıntıları aşamayınca konkordato talebinde bulunmuştu.

20 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen toplantıda HSBN İnşaat'ın kesin mühlet talebinin Kabulü ile İİK'nun 289/3 maddesi uyarınca davacıya 1 yıl süre ile kesin süre verilmesine karar verilmişti. 

İcra ve İflas Kanunu’nun 294. Maddesinin 3. Fıkrası ve konkordato borçlusunun sunduğu konkordato projesi gereğince, rehinle temin edilmiş alacaklar dışındaki alacaklar için geçici mühlet kararı verilen 4 Ekim 2018 tarihine kadar faiz işleyebileceği, bu tarihden önce vemühletten sonra doğan alacak, alacaklı tarafından hesaplanarak bir hesap dökümüyle bildirilmesi gerektiği, İİK m.299 f. 1 c 2 gereğince ilan metninin örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük alacak bildirim süresinin yine işbu İlan tarihinden itibaren başlayacağı, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzarekerelerine kabul edilmeyeceklerine karar verildi.

Tamamlanan projeler:
1- Modern Garden Konutları
2- Pool Towers

İlan Metni

İSTANBUL ANADOLU1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ KESİN KONKORDATO MÜHLETİ VERİLEN
HSBN İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET AŞ.
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

İstanbul Anadolu 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/107 E Sayılı dosyasında görülmekte olan konkordato davası nedeniyle İstanbul Sicil Müdürlüğünün 907911 sicil numarasında kayıtlı HSBN İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM PRODÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET AŞ. ’ne 20.08.2019 tarihinden itibaren 1 Yıllık kesin mühlet kararı verilmiş olduğundan;

İcra ve İflas Kanunun 299. Maddesi gereğince yukarıda ticaret ünvanı yazılı şirketden alacaklı olanların, bu İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını Güzelyalı mahallesi i Yavuz Selim Cad.No:12/8 Kat 4 Demir Muhasebe ve Müşavirlik Bürosu 34903 Pendik/İstanbul adresine, tatil günleri hariç 09:00 – 17:00 saatleri arasında, alacak sebebini açıklayan bir dilekçeyle ve ekinde alacağın dayanağı olan belgelerin aslı veya onaylı suretlerini sunmak suretiyle bizzat, iadeli taahhütlü yoluyla da(gerçek kişiler için kimlik fotokopisi, tüzel kişiler için noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla bildirerek kayıt yaptırabilecekleri,

Vekil vasıtasıyla alacak kaydı yaptıracakların, Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği,

İcra ve İflas Kanunu’nun 294. Maddesinin 3. Fıkrası ve konkordato borçlusunun sunduğu konkordato projesi gereğince, rehinle temin edilmiş alacaklar dışındaki alacaklar için geçici mühlet kararı verilen 04.10.2018 tarihine kadar faiz işleyebileceği, bu tarihden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da alacak bildirimi yapıldığı tarihdeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümü ile eklenerek sunulmasının zorunlu olduğu) alacaklı tarafından hesaplanarak bir hesap dökümüyle bildirilmesi gerektiği,

İİK m.299 f. 1 c 2 gereğince ilan metninin örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük alacak bildirim süresinin yine işbu İlan tarihinden itibaren başlayacağı,

Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzarekerelerine kabul edilmeyecekleri ilan olunur11.05.2020

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

HSBN İnşaat'a 1 yıl kesin mühlet verildi!