İnşaat bedelleri tespit tebliği 31 Ağustos'ta yayınlanacak

İnşaat bedelleri tespit tebliği 31 Ağustos'ta yayınlanacak

2011 yılında uygulanacak, bina metre kare normal inşaat bedellerinin tespitine ilişkin tebliğin 31 Ağustos'ta yayınlanacakTrafik Para Cezası, Geçiş Ücreti İdari Para Cezası ve Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezasının manuel bilgi girişi yapılmasından kaynaklanan çok fazla sorun bulunması nedeniyle, söz konusu tutanakların online tutulması için elektronik ağ kurulmasına dönük hazırlık, tasarım ve test çalışmaları tamamlanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu´na göre, Temmuz-Aralık döneminde arbitraj (fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma) işlemlerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulaması yeniden ele alınacak.

Borç stoku analizleri kapsamında mükellef borç stoklarındaki artışın kaynakları tespit edilerek, borç stokunun azaltılması yönünde çalışmalar sürdürülecek.

"Borç takip sistemi" kapsamında da mevcut borç stokunun artmaması amacıyla cari döneme ait borçların, vergi türleri itibariyle takibi sağlanacak.

Rapora göre, Vergi İletişim Merkezi, ülke genelinde vergi ile ilgili sorulara yanıt vermeye devam edecek, ihbar, şikayet ve önerilerin Türkiye genelinde tek merkezden alınmasına yönelik çalışmalar sonuçlandırılacak.

Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Haziran 2007 tarihinde imzalanan protokol kapsamında başlatılan "Vergibilir Projesi" ile Türkiye genelindeki eğitimlere program dahilinde, uygulamaların basitleştirilmesine, işlem sürelerinin kısaltılmasına, yazılı dokümanlarda anlaşılabilirliğin sağlanmasına, mükellef beklentilerine daha kaliteli bir şekilde cevap verilebilmesine ve tahsilat dışındaki işlemlerin de vergi dairesine gitmeksizin tamamlanabilmesine yönelik çalışmalar devam edecek.

-İŞLEMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI-
Ülke çapında e-Fatura uygulamasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülecek.

Elektronik Arşiv Uygulaması ile ilgili tebliğ hazırlama çalışmaları tamamlanacak. Mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerden yevmiye defteri ve defter-i kebirin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması ve istendiğinde ibraz edilmesine yönelik çalışmalar ile ilgili teknik dokümanların ve genel tebliğin oluşturulması çalışmaları tamamlanacak.

Doküman Yönetimi ve İş Akış Sistemi kapsamında e-özelge dışında kalan dokümanların elektronik ortamdan alınıp dağıtımının elektronik ortamda yapılması çalışmalarına devam edilecek.

Trafik Para Cezası, Geçiş Ücreti İdari Para Cezası ve Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezasının manuel bilgi girişi yapılmasından kaynaklanan çok fazla sorun bulunması nedeniyle söz konusu tutanakların online Gelir İdaresi
 Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT arasında altyapı oluşturularak elektronik ağ kurulmasıyla ilgili hazırlık, tasarım ve test çalışması sonlandırılmaya çalışılacak.

ÖTV 2A beyannamesinin belirlenen standartlarda ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması için test ve analiz çalışması yapılması çalışmalarına devam edilecek.

Stratejik Yönetim ve Performans yönetimi kapsamındaki çalışmalar çerçevesinde de Başkanlık faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yıllık olarak belirlenen hedeflerin, nicel ve nitel performans göstergeleri ile üçer aylık dönemler halinde takip edilmesi ile Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planının üçer aylık izleme raporlarının hazırlanmasına devam edilecek. Eylem Planı hazırlıkları tamamlanacak.

-DAHA ETKİN BİR TAHSİLAT YÖNTEMİ İÇİN..-
Mükelleflerin motorlu taşıtlar vergisinin ve trafik para cezalarının kredi kartıyla ödenmesine yönelik sistem altyapısı geliştirilecek.

Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının bir arada görülmesini ve mükellefin hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak Mükellef Cari Hesabına ilişkin ikincil mevzuat düzenleme ve sistem alt yapısının hazırlanmasına yönelik çalışmalara devam edilecek.

Türkiye genelinde tahsilatta etkinliği sağlamak ve mükelleflerin gönüllü uyumunu artırmak için kurulan borç takip sistemi de geliştirilmesine devam edilecek. Borç takip sistemi kapsamında mevcut borç stokunun artmaması amacıyla cari döneme ait borçların, vergi türleri itibariyle takibi sağlanacak.

Vadesi geçen vergi borçlarının bankalarca da tahsil edilmesi amacıyla bankalarla görüşmeler devam ederken, konuya ilişkin sistem alt yapı ve ikincil mevzuat çalışmaları sürdürülecek.

E-tahsilat sistemi kapsamında çalışmalarını tamamlayacak olan 7 banka da sisteme dahil edilecek.

E-haciz projesine devam edilecek, projenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Borç stoku analizleri kapsamında mükellef borç stoklarındaki artışın kaynakları tespit edilerek borç stokunun azaltılması yönünde çalışmalar sürdürülecek.

Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi, Haber Aboneliği ile Motorlu Taşıt Vergisi Miktarı Hesaplama, Motorlu Taşıt Vergisi Borç Sorgulama, Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama hizmetlerine devam edilecek..

-KDV UYGULAMALARI TEK BİR GENEL TEBLİĞDE TOPLANACAK-
Etkin bir vergi yönetimi ve denetimi için de şu çalışmalar yapılacak:

-KDV uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğlerin tek bir genel tebliğde toplanması projesi ile ilgili çalışmalar devam edecek.
-197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına etki eden diğer kanunlarda yapılan değişiklikler neticesinde bazı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğlerinin uygulama alanının kalmaması ve 197 sayılı Kanunun uygulamasının bir bütün olarak gösterilmesi amacıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğlerinin Tek Tebliğ haline getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.
-Akaryakıt pompalarından yapılan satış bilgilerinin Başkanlığa aktarılmasına ilişkin tebliğ çalışması devam edecek.
-Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrollü ürün izleme sistemi çerçevesinde faaliyet gösteren firmaların aldıkları bandrol sayılarından hareketle vergi beyanlarının doğruluğunun kontrol edilmesine yönelik analiz çalışmalarına devam edilecek.

-BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ DÜZENLEMESİ-
-6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisinin yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak hazırlık çalışmaları yapılacak.
-Banka ve sigorta muameleleri vergisinde iadenin hangi durumlarda yapılacağına ilişkin uygulama gözden geçirilerek belirlenecek.
-Arbitraj (Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma) işlemlerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulaması yeniden değerlendirilecek.

Öte yandan, 2011 yılında uygulanacak, bina metre kare normal inşaat bedellerinin tespitine ilişkin tebliğin 31 Ağustos, belediyelerce tahsil edilen vergilere ait beyanname ve bildirimlerin elektronik ortamda verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğin 30 Eylül 2010 tarihinde yayımlanması hedeflenmektedir. Emlak vergisi tespiti için 2011 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranını belirlemeye ilişkin tebliğ ile konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2011 yılında uygulanacak, çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin tebliğin 31 Aralık tarihinde yayımlanması amaçlanıyor.

-VERGİ GELİRLERİ-
 Vergi gelirleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunulan rapora göre, 2010 Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre 19 milyar 539 milyon lira artarak 98 milyar 622 milyon lira olarak gerçekleşirken, artış oranı yüzde 24,7 oldu.

Bu artışın 6 milyar 332 milyon lirası ÖTV´den, 4 milyar 826 milyon TL´si ithal KDV´den, 2 milyar 870 milyon lirası Geçici Kurumlar Vergisinden, 2 milyar 761 milyon lirası KDV´den ve 1 milyar 314 milyon lirası harçlardan kaynaklandı.

Gelir Vergisi Tevkifatında binde 7 oranıyla sınırlı bir artış gerçekleşirken, bunun nedeni,faiz oranlarındaki düşüş sebebiyle bu kalemdeki stopaj azaldı.

Yatırım indiriminden yararlananlardan 2009 yılında yaklaşık 370 milyon lira gelir vergisi stopajı yapılmış iken, yatırım indiriminin kaldırılması sebebiyle bu yıl stopaj yapılmadı.

Faizlerdeki düşüş sebebiyle Banka Sigorta Muameleleri Vergisinde de yüzde 16,7´lik bir azalma görülürken, Özel İletişim Vergisinde ise yüzde 8,6´lık düşüş kaydedildi.

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki Kanun kapsamında 521,7 milyon lira vergi tahsilatı elde edildi.

Öte yandan 2009 Ocak-Haziran döneminde, vergi gelirlerinin yıllık gerçekleşme toplamına oranı yüzde 45,87 iken, 2010 Ocak-Haziran döneminin bütçe hedefine oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti.
AA