31 / 01 / 2023

İstanbul Adalet Sarayı'nda 3 dükkan kiraya verilecek!

İstanbul Adalet Sarayı'nda 3 dükkan kiraya verilecek!

İstanbul Adalet Sarayı Hizmet Binası'nda yer alan 32 metrekarelik 3 dükkan 3  yıl süreyle  işletilmek üzere kiya verilecek...VERİLEN İLANA GÖRE;

İSTANBUL ADALET SARAYI HİZMET BİNASINDA BULUNAN DÜKKANLARIN
(SATIşž MAĞAZASININ) İşžLETME HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İHALESİNE AİT İLAN

1-Aşağıda bilgileri yazılı üç adet dükkanın (satış mağazası) işletme hakkı, ayrı ayrı olarak 22/07/2011 Cuma günü Saat: 10:00 da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir,  

2-İşin Yapılacağı Yer:

2.1. İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Gürse! Mahallesi, çağlayan Meydanı adresinde yer alan 2087 ada 40 parselde kain 'arsa' vasıflı, kullanım alanı 42.616,42 m2 olan İstanbul Adalet Sarayı hizmet binası,

3-İşin Tahmini Bedeli, Geçici Teminat, Süresi:
3.1. Her bir dükkan için ayrı ayrı:

Tahmini Bedel         Geçici Teminat                           İşin Süresi
64,540,80 TL         Tahmini Bedelin % 3           3 yıl süreyle kiraya verilecektir
                                                         1.936,22 TL

4-işin Nevi ve Miktarı:
4.1. Her biri 32,4 m2 'lik 3 adet dükkanın (satış mağazasının) işletme hakkının, ayrı ayrı kiraya verilmesi.
5-Kiraya Verilecek Taşınmaza İlişkin Bilgiler:
5.1. İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Gürsel Mahallesi, çağlayan Meydanı adresinde yer alan 2087 ada 40 parselde kain 'arsa' vasıflı, yüzölçümü 42.616,42 m2 olan İstanbul Adalet Sarayı hizmet binası 7 bodrum-zemin -1 T' normal kattan oluşan taşınmazın aşağıda tablo şeklinde gösterilen alanları kiraya verilecektir.

SIRA           KİRAYA                                                                                              

NO                 VERİLECEK                        BULUNDUĞU               BULUNDUĞU                                                       ALAN

                              YERİN NİTELİÄžİ     BLOK         KAT                                          KAPI NO                          

1                         DÜKKAN                         C2                      3.BODRUM               3B03                                                                    32,4

2                         DÜKKAN                         C2                     3.B0DRUM                 3B04                                                                       32,4

3                         DÜKKAN                         ' C2                 3.BODRUM              3B05                                                                         32,4

6-                       İhale Usulü:

6.1. 4301 sayılı Ceza infaz Kurumlan ile Tutukevleri işyurtları Kurumunun Kuruluş ve idaresine ilişkin Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca Döner Sermayeli Kuruluşlar
ihale Yönetmeliği'nin 44/d maddesinde belirtilen pazarlık usulü ile yapılacaktır.  
7-İhalenin Yapılacağı Yer:
7.1. ihale Ceza infaz Kurumları ile Tutukevleri işyurtları Kurumu Daire Başkanlığı Toplantı Salonu (Konya Yolu No:70 Kat:7 (HSYK Binası) Yenimahalle/ANKARA)
8-Tekliflerin Sunulacağı Adres:
8.1. Ceza infaz Kurumları ile Tutukevleri işyurtları Kurumu ihale Komisyon Başkanlığı (Konya Yolu No:70 Kat:7 No: 707 (HSYK Binası) Yenimahalle/ANKARA)
9-İhale Dokümanı:
9.1. ihale dokümanı, mesai saatlerinde ve şžartnamenin 3.1. maddesinde gösterilen adreste ücretsiz olarak görülebilir, ihaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın alması gerekmekte olup, ihale dokümanı bedeli 100,00 TL 'dir. ihale doküman bedelinin Ceza infaz Kurumları ile Tutukevleri işyurtları Kurumunun Vakıfbank  Ankara  Adliye Sarayı şžubesi nezdindeki TR**********************90 no'lu hesabına yatırılması gerekmektedir.
10-, İhaleye katılabilmek için isteklilerin:
10.1.Tebligat için Türkiye'de adres beyanı, T.C. kimlik numarası, telefon ve faks numaraları,
10.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
10.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
10.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
10.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
10.3.1,Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
10.3.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
10.4.şžartnameye uygun teklif mektubu,
10.5.Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ceza infaz Kurumları ile Tutukevleri işyurtları Kurumu Saymanlığıma (Vakıflar Bankası Ankara Adliye Sarayı şžubesi nezdindeki TR**********************90 nolu hesaba) yatırıldığını gösteren makbuz,
10.6.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
10.7.Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge,
10.8.Vergi borcu olmadığına dair belge,
10.9.ihale dokümanı satın alındığına dair belge,
10.10.İsteklinin ilk ilan tarihinden bir önceki yıla ait olmak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde kendi nam ve hesabına yaptığı ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili olarak, tahmini bedelin %30'undan (yüzde otuz) az olmamak üzere, toplam ciroyu gösteren yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış gelir tablosu,
10.10.1. Bu ihalede; market, şarküteri, gıda toptancılığı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
10.11.  İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şžartnameye uygun iş ortaklığı beyannamesi, ihale başlama saatine kadar teklifleri madde 8.1 de belirtilen adresteki ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İlan Olunur.

B: 43292

Detaylı bilgi için tıklayınız


İclal Süzgün/Emlakkulisi.comGeri Dön