Çukurova Balkon

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Laboratuvarları onarılacak!

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Laboratuvarları onarılacak! İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Laboratuvarları onarılacak!

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü; İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Laboratuvarları onarım işini 16 Eylül 2014 tarihinde saat 11.00'de İstanbul Üniversitesi'nde ihaleye çıkarıyor. İş 60 günde tamamlanacak.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü; İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Laboratuvarları onarım işini ihaleye çıkarıyor. 60 günde tamamlanacak İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri  Enstitüsü Laboratuvarları onarım işi ihalesi 16 Eylül 2014 tarihinde saat 11.00'de İ.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. İHALE İLANI:


2014/110951 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKT. ELMARUF SOK.BİRLİK İŞ HANI 22 - Evrak No: 42556


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI ONARIM İŞİ


Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Laboratuvarları Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 


Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası 2014/110951


1-İdarenin


a) Adresi Elmaruf Sokak No: 7 34116 Süleymaniye FATİH/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası 2124400070-2124400071


c) Elektronik Posta Adresi yapiisl@istanbul.edu.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet istanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Laboratuvarları Onarım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 


ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Vefa-Fatih/İSTANBUL


c) İşe başlama tarihi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer İ.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Elmaruf Sok. No:7 Süleymaniye-Fatih/İSTANBUL


b) Tarihi ve saati 16.09.2014- 11:00


4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 


yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 


kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri.


4.1.2.1, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 


Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile 


tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı 


düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 


bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 


son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere 


ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer iş Grupları Tebliğinde yer alan Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Listesinden (B) Üst Yapı (Bina) işlerden III. 


Grup Bina işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği/Mimar


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İ.Ü. Yapı İşleri ve


Teknik Daire Başkanlığı, Elmaruf Sok. No:7 Süleymaniye-Fatih/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Elmaruf Sok. No:7 Süleymaniye-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 


taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin 


tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00


Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İhale ilanı için tıklayın