İzmir Urla'da 1 milyon 824 bin TL'ye satılık tarla!

İzmir Urla'da 1 milyon 824 bin TL'ye satılık tarla!

Urla Sulh Hukuk Memurluğu, İzmir İli Urla İlçesi, Altıntaş Mahallesi, Küpalam Mevkii, 779 ada, 26 parselde yer alan 18 bin 214 metrekare alanlı ve bir kısmı 3. derece akreolojik sit alanında kalan zeytinli tarlka vasıflı tarlayı satışa sunuyor

Urla Sulh Hukuk Memurluğu tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. URLA SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRM A İLANI

DOSYA NO :2011/4 SATIŞ

Urla Sulh Hukuk Mahkemesinin kesinleşmiş ilamları gereği hissedarlar arasında taksimi mümkün bulunmadan ve satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen taşınmadın cinsi, kıymeti adeti,evsafı;

İzmir ili .Urla ilçesi ,Altıntaş mahalesi küpalam mevkiinde 779 ada 26 parselde 18214 m2 alanlı, zeytinli tarla vasfıyla tapuda kayıtlı olup halen zeminde de bu özelliğini korumakta olup, bu haliyle üzerindeki muhtelif yaşlardaki çam, incir, ve zeylin ağaçlar ile birlikle tamamı 1.824.475,00.TI..kıymetindeki taşınmazdır.

İmar durumu ;Urla Belediye Bşk .yazılarında Altıntaş mahallesi 36 pafta 779 ada 26 parsel sayılı taşınmazın bir kısmı 3.derece arkeolojik sit alanındadır ve bir kısmı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı olarak planlı olup, imar uygulaması yapıldıktan sonra TAKS. 0,15 KAKS.0,30, kat yüksekliği 2(hmax 6,50 m.)olmak üzere inşaat izni vardır denilmektedir.

SATIŞ ŞARTLARI-

1- Taşınmazın 1 satışı 16/08/2011 Salı günü saat 14.00 den 14.10 a kadar Urla Adliyesi Yaz. İşleri müdürlüğünde adresinde açık artırma sureti ile yapılacaktır.Bu arttırmada tahmin edilen değerin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise, en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydı ile 26/08/2011 Cuma günü saat 14.00 dan 14.10 a kadar ikinci arttırmaya çıkarılacaktır, bu arttırmada ise rüçhanlı alacaklar var ise alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40 ını ve satış; masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20 si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde İ.İ.K. 130. mad. gereğince (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Resmi ihale pulu tapunun alım harcı ve masrafları, gayrimenkulün teslim masrafları, KDV alıcıya aittir.Tapunun satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ve tellaliye resmi satış bedelimden ödenir.

3- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal İ.İ.K.. madde 130 gereğince verilen Süre içinde nakden ödemek zorundadır.

4- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*), ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarının dayanağı, belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmez ise İcra İflas Kanununun 133.maddesi gereğince ihale fesih edilir iki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden diğer zararlardan alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızın kendilerinden tahsil edilecektir.Tahsil edilecek bu fark öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için URLA ADLİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7-İş bu satış ilanı ilgililerin adreslerine gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması durumunda ve adresleri bilinmeyen ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için İ.İ.K madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka bilgi almak isteyenlerin 2011/4 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüzü başvurmaları ilan olunur.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com