Kadıköyde icradan satılık dükkan! 920 bin TL'ye!

Kadıköyde icradan satılık dükkan! 920 bin TL'ye!

Kadıköy 5. İcra (izale-i şüyu satış) Müdürlüğü İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesindeki dükkanı 920 bin lira tahmini bedelle satışa çıkardı. İhalede ilk satış 12 Aralık 2011 günü gerçekleştirilecek

Kadıköy 5. İcra (izale-i şüyu satış) Müdürlüğü İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesindeki dükkanı 920 bin lira tahmini bedelle satışa çıkardı. İhalede ilk satış 12 Aralık 2011 günü gerçekleştirilecek

Detaylar şöyle:

KADIKÖY 5.İCRA (IZALE-İ ŞÜYU SATIŞ) MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI

Dosya No: 2010/3 Satış     2010/4 İş
Satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen, istanbul ili, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi 43 pafta, 834 ada, 60 parselde kayıtlı 249,00 m2 miktarlı, Neşet Ömer sokak numara (7) deki arsa vasıflı taşınmazın Kadıköy 5.icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle satışları yapılacaktır. Satış İlanı ilgililerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması ve adresleri bilinmeyenler için işbu ilan tebligat yerine kain olunur. Gayrimenkullerin hali hazır durumu ve kıymeti:

Söz konusu taşınmaz,istanbul İli, Kadıköy ilçesi, Caferağa Mahallesi, pafta 43,834 ada, 60 nolu taşınmaz mahallen Neşet Ömer sokak, numara 7 deki "Eyüpoğlu Eğitim Kurumları 1970" tabelası olan geçici olarak inşa edilen tek katlı, yemek yeme alanı olarak kullanılan parseldir. Parsel üzerinde imar şartlarına göre yapılmamış, geçici olarak inşa edilen ,demir saç ve profil ile ahşap malzemeden yapılmış, arka cephedeki parselle bağlantılı iş yeri olarak kullanılan bir yapı vardır. Parseldeki yapının imar şartları ile alakalı olmayışı ve sökülür takılır konumdaki malzemelerin kullanılışı, parselin değerini artırmadığından, bahse konu yapı değerlendirilmeye esas alınmamıştır. Kadıköy Çarşısı olarak kullanılan ticaretin yoğun olduğu ve rıhtım bölgesine yakın olan parselin ön cephesi 13 m. deriliği 19 m. dir. Belediye alt yapı hizmetleri bulunan ve ulaşım imkanı olumlu özellikte olan parseldir. Taşınmazın değerinin 920.000,00.-TL olduğu, Bilirkişi raporlarında bildirilmiş olup, geniş evsafı dosyasındadır. Taşınmaz bu miktar üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştır.

İmar Durumu: Kadıköy Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün Dosyada mevcut yazısında Caferağa Mahallesi 43 pafta, 834 ada, 60 parseldeki taşınmazla alakalı imar durumu bilgilerine göre 21/12/1973 tasdik tarihli ve 1/500 ölçekli imar planı ve 21/04/1992 tasdik tarihli 1/500 Ölçekli imar plan tadilatında Hıportik üzeri+4 kat irtifada bitişik nizam "ticaret" alanında kalmaktadır. Ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararı gereği söz konusu parsele komşu veya yol karşısında tespitli tarihi eser niteliğinde yapı bulunması halinde uygulama esnasında Anıtlar Kurulundan görüş alınması gerekmektedir.

SATIŞ ŞARTLARI:
Birinci artırma 12/12/2011 günü saat: 12:00-12:10 arasında
açık artırma suretiyle Kadıköy 5.İcra Müdürlüğü'nde satışları yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'nı ve rüçhanlı alacaklılar alacağını ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 22/12/2011 günü aynı yerde aynı saatler arasında ikinci artırması yapılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılar alacağını, tahmin edilen bedelin % 40'nı ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir., resmi ihale pulu, tapu alım harcı ve masrafları ile K.D.V. ihale alıcısına aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.
3- Ipoteksahibialacaklılada diğer ilgililerin (x) bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içersinde dairemize bildirmeleri lzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcıların ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka bilgi almak isteyenlerin 2010/3 Satış - 2010/4 İş sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları iln olunur. 10.10.2011
(x)- İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (lc.lf.K.126)
B.66562 www.bik.gov.tr

Detaylı bilgi için tıklayın