Karadayı İnşaat şžirketi'nin sıra cetveli yayınlandı!

Karadayı İnşaat şžirketi'nin sıra cetveli yayınlandı!

 Antalya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi; Karadayı inşaat Taahhüt Maden işletmeleri Nakliyat Otomativ Sanayi Ticaret Ve Turizm Limited şžirketi'nin ek sıra cetvelini yayınladı...


MÜFLİS ve KİMLİÄžİ : Müflis Karadayı inşaat Taahhüt Maden işletmeleri Nakliyat Otomativ Sanayi Ticaret Ve Turizm Limited şžirketi (Antalya Ticaret Sicilinin 24039 sırasına kayıtlı)

İFLAS KARARI  : Antalya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 2008/587 Esas ve 2009/480 Karar sayılı ilanı ile 19/11/2009 tarih ve saat 12:31 itibariyle iflasına karar verilmiştir.

İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTI TARİH ve SAATİ: 11.03.2011 Saat 10.00'da

a- Müflis masasına alacak kayıt talebinde bulunan alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik i işlemleri tamamlanarak İİK.nun 236. Md. ve 206, 207, 230, 231, 232 ve 233. maddelerine uygun ) olarak düzenlenen alacaklılar sıra cetveli 234. maddenin öngördüğü şekil şartlarına uygun olarak j ilana gönderilmiş, alacaklılara tebliğe gönderilmiş ve iflas dosyasında incelemeye hazır tutulmuştur.

b- Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içinde iflasa karar verilen yerdeki j ticaret mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün | içinde şikayet yoluyla icra mahkemesinde ileri sürülebileceği; gereken kanuni işlemin ifası (müflis j alacaklılarına konkordato teklif ettiğinden bu konunun müzakeresi) için ikinci alacaklılar \ toplantısının yapılacağı Antalya 11. iflas Dairesi'nde ve yazılı gün ve saatte hazır bulunmaları veya j yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve iflas Kanunu'nun 232, 234, 235, 236, 309/d ve 273-1-  j 2. maddeleri gereğince SIRA CETVELİ ilan ve tebliğ olunur. 04/01/2011 (Basın: 6611-www.bik.gov.tr)
Dosya No: 2009/1 İflas