Kayseri Büyükşehir'den 6 milyon TL'ye satılık arsa!

Kayseri Büyükşehir'den 6 milyon TL'ye satılık arsa! Kayseri Büyükşehir'den 6 milyon TL'ye satılık arsa!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi ilçesi, Gesi mahallesinde yer alan arsayı ihale ile satılıyor. İhale 19 Aralık'ta gerçekleşecek...


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Melikgazi ilçesi, Gesi mahallesinde yer alan 2 bin 228,56 metrekarelik, Akaryakıt ve Servis Alanı arsası ihale ile satılıyor. Toplam muhammen bedeli 6 milyon TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 19 Aralık 2018 tarihinde yapılacak.

AKARYAKIT VE SERVİS ALANI ARSASI SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi ilçesi, Gesi mahallesi, 12791 ada, 1 parselde bulunan 2228,56 m2 ’lik, Akaryakıt ve Servis Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır. 

1- İhale 19/12/2018 Çarşamba günü saat 13.50’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. 2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler: İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu. 

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır) 

c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d- Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. 

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4-Son müracaat tarihi 19/12/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığının (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.