Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 42 gayrimenkulü ihaleyle satıyor!

Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 42 gayrimenkulü ihaleyle satıyor!Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karatay, Meram ve Selçuklu'da bulunan 42 gayrimenkulü satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin ihalesi 31 Mayıs 2021 ile 2 Haziran 2021 günü gerçekleşecek.


Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Karatay, Meram ve Selçuklu'da bulunan 42 gayrimenkulü satıyor. Taşınmazların ihalesi 31 Mayıs 2021 ile 2 Haziran 2021 günü düzenlenecek.

Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 42 gayrimenkulü ihaleyle satıyor!

KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN 
S.NO İLİLÇESİ    ADA PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ  (M2)  TAHMİNİ BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL)

TARİH 

SAATİ
1 KonyaKaratay    2691382.675,86  4.209.440,00420.944,0031.05.202110:30
2 KonyaMeram    231418500,00  122.500,0024.500,0031.05.202110:45
3 KonyaMeram    231419500,00  122.500,0024.500,0031.05.202111:00
4 KonyaMeram    231506500,00  125.000,0025.000,0031.05.202111:15
5 KonyaMeram    231507400,00  98.000,0019.600,0031.05.202111:30
6 KonyaMeram    231619658,00  164.500,0032.900,0031.05.202111:45
7 KonyaMeram    2329920634,00  160.000,0032.000,0031.05.202112:00
8 KonyaMeram    3896878.290,64  704.750,0070.475,0031.05.202114:00
9 KonyaMeram    38968310.075,65  806.100,0080.610,0031.05.202114:15
10 KonyaMeram    3729631.005,00  128.500,0025.700,0031.05.202114:30
11 KonyaMeram    3729991.024,88  97.500,0019.500,0031.05.202114:45
12 KonyaMeram    37299101.101,52  105.000,0021.000,0031.05.202115:00
13 KonyaMeram    3730241.264,94  120.200,0024.040,0031.05.202115:15
14 KonyaMeram    42438335,29  117.500,0023.500,0031.05.202115:30
15 KonyaMeram    424336484,36  170.000,0034.000,0031.05.202115:45
16 KonyaMeram    424414531,84  186.500,0037.300,001.06.202110:30
17 KonyaMeram    424415247,16  87.000,0017.400,001.06.202110:45
18 KonyaMeram    424416528,84  185.500,0037.100,001.06.202111:00
19 KonyaMeram    424419358,39  125.500,0025.100,001.06.202111:15
20 KonyaMeram    425612383,54  163.500,0032.700,001.06.202111:30
21 KonyaMeram    43223366,22  110.000,0022.000,001.06.202111:45
22 KonyaMeram    433911362,13  109.000,0021.800,001.06.202112:00
23 KonyaMeram    43436872,08  262.000,0026.200,001.06.202114:00
24 KonyaMeram    434312310,55  93.500,0018.700,001.06.202114:15
25 KonyaMeram    43458392,28  108.000,0021.600,001.06.202114:30
26 KonyaMeram    43535673,58  185.500,0037.100,001.06.202114:45
27 KonyaMeram    435311595,90  164.000,0032.800,001.06.202115:00
28 KonyaMeram    43653711,20  178.000,0035.600,001.06.202115:15
29 KonyaMeram    38561151.699,91  255.000,0025.500,001.06.202115:30
30 KonyaMeram    45392.329,29  340.000,0034.000,001.06.202115:45
31 KonyaMeram    31783642.425,40  4.100.000,00410.000,002.06.202110:30
32 KonyaMeram    31783350.000,00  5.250.000,00525.000,002.06.202110:45
33 KonyaMeram    31783450.000,00  5.250.000,00525.000,002.06.202111:00
34 KonyaSelçuklu    3220451.671,64  318.450,0031.845,002.06.202111:15
35 KonyaSelçuklu    3224413.958,85  324.650,0032.465,002.06.202111:30
36 KonyaSelçuklu    204234999,00  800.000,0080.000,002.06.202111:45
37 KonyaSelçuklu    1549030455,13  260.000,0026.000,002.06.202112:00
38 KonyaSelçuklu    2936119.320,96  1.305.000,00130.500,002.06.202114:00
39 KonyaSelçuklu    2282219,43  17.600,005.280,002.06.202114:15
40 KonyaSelçuklu    2313466,20  37.300,0011.190,002.06.202114:30
41 KonyaSelçuklu    2442434,27  34.800,0010.440,002.06.202114:45
42 KonyaSelçuklu    274495,91  7.700,002.310,002.06.202115:00

 

1- Yukarıda özellikleri belirtilen 1 ila 42 'nci sıradaki taşınmazların satışı, 2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü  Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ihale odasında (Toplantı salonu)  dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. 
(Konya Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü Ek bina- Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No:2, 42060 Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)                    

2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 
Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 

4- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.                
6- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,            
    
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                                    
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)        
d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2021 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,                    
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.                            
f) Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodları sorgusunda durumlarının RİSKLİ OLMAMASI ve bu durumu ihale saatinde ispatlamaları gerekmektedir.                
7- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.                            
8- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.                                        
9- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.