Konya Karatay'da kat karşılığı inşaat ihalesi 4 Nisan'da!

Konya Karatay'da kat karşılığı inşaat ihalesi 4 Nisan'da! Konya Karatay'da kat karşılığı inşaat ihalesi 4 Nisan'da!

Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesi Başkanlığı tarafından Konya iline bağlı Karatay İlçesi'nde kat karşılığı inşaat yaptırıyor...Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesi Başkanlığı tarafından Konya ili, Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesi, 25797 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı 677 metrekare arsa vasıflı taşınmaz, Karatay ilçesi, 36 Mahallesi, 20359 ada, 32 numaralı parselde kayıtlı 330 metrekare arsa vasıflı taşınmaz, Konya ili, Karatay ilçesi, 36 Mahallesi, 20358 ada, 17 numaralı parselde kayıtlı 474 metrekare arsa, yine aynı yerde 20358 ada, 19 numaralı parselde kayıtlı 333 metrekare yüzölçümlü arsa ve yine aynı yerde bulunan 20358 ada, 20 numaralı parselde bulunan 529 metrekare yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların tevhit edilmesi ile kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacak. İhale 4 Nisan'da yapılacak.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesi Başkanlığından:

Taşınmazlar

1. Konya ili, Karatay ilçesi, Sarıyakup Mahallesi, 25797 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı 677 m² arsa vasıflı taşınmaz,

2. Konya ili, Karatay ilçesi, 36 Mahallesi, 20359 ada, 32 numaralı parselde kayıtlı 330 m² arsa vasıflı taşınmaz,

3. Konya ili, Karatay ilçesi, 36 Mahallesi, 20358 ada, 17 numaralı parselde kayıtlı 474 m² arsa, yine aynı yerde 20358 ada, 19 numaralı parselde kayıtlı 333 m² yüzölçümlü arsa ve yine aynı yerde bulunan 20358 ada, 20 numaralı parselde bulunan 529 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların tevhit edilmesi ile kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adı    :  TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ

b) Adresi    :  ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA

c) Telefon ve faks numarası   :  0 332 351 42 13 / 0 332 351 42 11

d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  :  http://kizilay.org.tr/ihaleilanlari

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Yukarıda tapu bilgileri verilen taşınmazlar üzerine kat karşılığı inşaat ihalesi yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer    :  Konya

c) İşe başlama tarihi     :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer  :  ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7 MERAM/KONYA adresinde yapılacaktır.

b) Zarf Teslim Tarih ve Saati    :  02.04.2018 - Saat: 14.00

c) Açık Arttırma Tarih ve Saati   :  04.04.2018 - Saat: 14.00

d) Şartnamelerin her bir dosyası 100 TL bedelle ŞÜKRAN MAHALLESİ TAŞKAPU MEDRESE CADDESİ NO: 7  MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ŞUBE BAŞKANLIĞI adresinden temin edilmesi gerekmektedir.

4 - İhaleye Katılmak İsteyenlerden Aşağıdaki Şartlar Aranır.

a. Türkiye’deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)

b. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2018 yılı içinde alınmış)

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2018 yılı içinde alınmış tescil belgesi,

c. İmza sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi,

e. Diğer Belgeler

1. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın kuruluşuna, tesciline, faaliyet alanına, ortaklıklarına vb. bilgilerine ilişkin son durumunu gösterir)

2. İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname ve İhale Dokümanları,

3. Vergi Levhası fotokopisi

4. Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak)

5. Şartname alındı makbuzu

6. Bu Şartnamenin 6/B maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi,

7. İhale Teknik Şartnamesi Madde-3’te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi,

8. İhale Teknik Şartnamesi Madde-4’de istenen belgeler,

9. İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler, (Mali şartname 3-c bendinde istenilen belge  2 nolu zarfa konulacaktır.)

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.