Küçükçekmece'de 20 milyon TL'ye satılık arsa!

Küçükçekmece'de 20 milyon TL'ye satılık arsa!İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Halkalı Merkez'deki arsa ihale ile 20 milyon TL'ye satılıyor..


İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Halkalı Merkez'deki 5 bin metrekarelik arsa ihale ile satışa sunuluyor. Arsa için toplam muhammen bedeli 20 milyon TL olarak belirlendi.

İhale 19 Nisan'da saat 10.00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak olup, istekliler 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını usulüne uygun olarak 19 Nisan tarihi ihale saatine kadar Belediye Encümeni adına Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edebilecekler.

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Küçükçekmece

1 - Yukarıdaki nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 1 (bir) adet taşınmazın ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesine göre, “Kapalı Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin,

Gerçek kişilerin, tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Cüzdanı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Nüfus Cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesini,

Tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin, ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğu belgeyi ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesi, ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ve Belediye borç ilişiği kesme yazısını vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgeyi içeren dosyalarını Müdürlüğümüze 19/04/2018 tarihi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.

3 - Bu ihaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 26. ve 27. maddesi, bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

4 - İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde Belediyemiz Veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler.

5 - Bu ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan iştirakçilerin Geçici Teminat bedeli irat kaydedilecektir.

6 - Teklif Mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmak suretiyle zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir, bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

7 - Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin hazırlayacakları aşağıdaki belgeleri;

a) Gerçek kişiler ikametgah belgesini ve nüfus cüzdan sureti,

b) Tüzel kişiler Sanayi ve Ticaret belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Sicil Kayıt belgesini 2018 yılına ait olmak üzere aslı veya noter tasdikli suretini,

c) Gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirküleri,

d) vekaleten iştirak edenler için vekaletname ve vekalet edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Şartnamenin imzalanmış nüshasını,

f) Şartnamenin satın alındığına dair belge (makbuz)

g) Teklif mektubunu içeren iç zarfı, dış zarfın içine koymaları gerekmektedir.

8 - Satış peşin para iledir. Satışın kesinleşmesine müteakip yasal tebligat süresinden sonraki 15 gün içinde satış bedeli peşin ve nakit olarak Belediye Veznesi veya hesabına ödenecektir. Taşınmazın satış bedeli üzerinden damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir.

9 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhaleyi yapıp yapmamakla ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

11 - İhale 19/04/2018 tarihinde saat 10.00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak olup, istekliler 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını usulüne uygun olarak 19/04/2018 tarihi ihale saatine kadar Belediye Encümeni adına Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.