Kütahya'da kira karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!

Kütahya'da kira karşılığı inşaat yapım işi ihalesi!Kütahya Belediye Başkanlığı, kira karşılığı inşaat yapım işi ihalesi gerçekleştiriyor. İhale 29 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.


Kütahya Belediye Başkanlığı, kira karşılığı inşaat yapım işi ihalesi gerçekleştiriyor. İhale 29 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'te yapılacak.


TAŞINMAZIN KİRA KARŞILIĞI YAPIM MODELİ İLE YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kütahya Belediye Başkanlığından:

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici/ek özel teminat bedelleri yazılı olan taşınmazın Kira Karşılığı Yapım modeli ile yapımı ve işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
İhale Tarihi / Günü / Saati : 29 Haziran 2021 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat: 2

Kütahya

2-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Nüfus cüzdanı sureti ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek Kişiler)
b) Kanuni İkametgâh adresi ile Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi,
1-) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2-) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
3-) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b) ve (c)’ deki esaslara göre temin edecekleri belge,
d) İmza Sirkülerini Vermesi
1-) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi.
2-) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

Kütahya

3-) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenden noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İlgili işin yukarıda belirtilen tutardaki geçici teminatını yatırdığına daire belge,
g) İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi. (Şartname bedeli 500,00.-TL)
h) Ek Özel Teminatını yatırdığına dair belge veya Teminat Mektubu,
i) Ayrıca; T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
İstenen bütün belgeler asıl veya “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresi taşıyacaktır.
3-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere, katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla teslim edeceklerdir. İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde yapılacaktır.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul
İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat: 2) müracaatları ilan olunur