10 / 12 / 2022

Makeen Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Makeen Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Makeen Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi, Kadir Tinte Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL'lik sermaye bedeli ile 2 Aralık'ta Beyoğlu, Okçu Musa Caddesi'nde kuruldu.Makeen Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi, Kadir Tinte Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL'lik sermaye ile 2 Aralık'ta kuruldu. 


Makeen Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Her türlü arsa, bina, depo ve benzer gayrimenkullerin ve diğer sabit değerlerin satın alınması, kiralanması, ticaretinin yapılması, yönetimi, geliştirilmesi, yatırımlarının yapılması, işletilmesi, alt kiralanması inşaa edilmesi, ve üzerine ayni hakların kurulması ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için her türlü sözleşmeye taraf olunması, imzalanması ve ifa edilmesidir. Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek, Her türlü inşaat malzemelerini imalatı, tuğla kiremit, kum, çimento, mıcır, inşaat demiri, fayans , karo, kalebodur , parke , mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana , tecrit ve izolasyon malzemeleri, boya, armatürler, asma tavan ,açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri imalatı ve satışı, Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari  tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık , çevre tasarımı ve düzenlenmesi, Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri alım satım ve üretimi, Her türlü PVC , alüminyum , demir ve metal doğrama imal ve alım satımı, Her türlü hurda sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı, Konusu ile ilgili olarak her türlü gayri menkul ,arsa ,arazi, personel lojmanı, büro , eğitim ve dinlenme tesisleri, iş makinaları satın alır satar , kiralar, kiraya verir, rehin ,ipotek, devir ,temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek , bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait gayri menkuller üzerinde de yapabilmek , aracılık yapmamak şartı ile ayni hakları tesis ve tescil ettirmek, devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak.   Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili aşağıdaki işlemleri yapabilir. a)     Şirketin maksat ve mevzuunu gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari, faaliyetlerde bulunulması, b)    İştigal konuları ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması, c)     Şirketin iştigal konuları ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması, d)    Şirketin konusuyla ilgili her türlü makina, teçhizat, araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınurları dahilinde veya yurt dışında yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketin hisselerinin iktisap edilmesi. e)     Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı veya inşaası üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi Şirketin mevcut veya ileride sahip olacağı mal varlığının tamı veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin ve benzeri ayni hakların tesis ve fek edilmesi, f)     Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, knowhowı, telif haklarının hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirilmesi, g)     Aracılık etmemek koşulu ile tahvil ve benzeri her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp satılması ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, tahviller ve sair menkul kıymetlerin aracılık etmemek kaydı ile alınıp satılması, h)    Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi, i)      Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması, j)      Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli ve yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma izinlerinin alınması için başvurulması, k)     Şirketin konusu ile ilgli yurtiçinde ve dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, müşavirlikler komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi.

Geri Dön