Malatya Belediyesinden satılık eski otogar arsası!

Malatya Belediyesinden satılık eski otogar arsası!

Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü eski otogar alanını satışa çıkardı. Şifa Mahallesindeki 10 bin 602 metrekare yüzölçümündeki ticari alan niteliğindeki parsel için 21 milyon 204 bin lira istendi


Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü eski otogar alanını satışa çıkardı. Şifa Mahallesindeki 10 bin 602 metrekare yüzölçümündeki ticari alan niteliğindeki parsel için tahmini fiyat olarak 21 milyon 204 bin lira isteyen Malatya Belediyesi, geçici teminat olarak 636 bin 120 lira belirledi. İhale, 1 Kasım 2011 tarihinde Malatya Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Detaylar şöyle:

ESKİ OTOGAR ALANI SATILACAKTIR
Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünden:
Malatya Belediyesine Ait Parselin (Eski Otogar Alanının) Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince Kapalı teklif Usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin
1.1. Adresi : Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü - İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No: 218 44080 Merkez/ MALATYA
1.2. Telefon Numarası : 0 422 377 13 91
1.3. Faks Numarası : 0 422 377 13 92
2 - İhale konusu işin
2.1. Niteliği : Malatya Belediyesine Ait Parselin (Eski Otogar Alanının) Satışı
2.2. Bulunduğu Yer
 Mahalle : Şifa Mahallesi
 Niteliği : Parsel
 Vasıf : Ticari Alan
 2240 Ada 11 nolu Parsel Üzerinde 10602 m2 alana sahip
2.3. Muhammen Bedeli : İhale konusu işin muhammen bedeli 21.204.000,00 TL. (Yirmibirmiyonikiyüzdörtbin Türk Lirası) dir.
3 - İhalenin
3.1.Yapılacağı Yer : Malatya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
3.2. Tarihi ve saati : 01.11.2011 günü, Saat 15.00
3.3. Geçici Teminatı : Muhammen bedelinin % 3'ü olan 636.120,00 TL'dir.
4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
a) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim,
b) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya bağlı olduğu ilgili odadan alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi
d) Noter tasdikli imza sirküleri
e) İstekli adına vekalet edilmesi halinde, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi
f) İstekliler ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermesi,
g) İhale konusu iş adına alınmış 2886 sayılı yasaya uygun 636.120,00 TL tutarında ki geçici teminat mektubu veya Halk Bankası Malatya Merkez Şubesi Malatya Belediyesi TR29 0001 2009 5580 0007 0000 01 IBAN no'lu hesaba işin adı açıkça belirtilmek suretiyle yatırılmış 636.120,00 TL tutarındaki geçici teminata ait alındı makbuzu,
h) İhale Şartname Bedeli olan 1000 TL tahsilat Makbuzu,
i) Şekli ve içeriği idari şartname ekinde ki örneğine uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu koyacakları iç zarf,
j) Her sayfası istekli tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış "şartname hükümlerini okudum ve kabul ediyorum" yazılı İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartname,
k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak (b),(c),(d) ve (e) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır. 1)  İhalenin yapıldığı tarihte geçmiş dönemlere ait SGK ve Vergi Borcu olmadığına dair taahhütname sunulması gerekir. İhale üzerine kalan istekli Sözleşme imzalanması esnasında ihale tarihinde vergi borcu ve SGK borcu olmadığına dair belgeleri de idareye sunmak zorundadır.
5 - İhaleye girebilmek için; 4. Maddede belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinin ekinde örneğine uygun hazırlayacakları teklif mektuplarını koyacakları iç zarf ile birlikte, İdari Şartnamenin 25. Maddesine göre hazırlayacakları dış zarflarını 01.11.2011 günü saat 15.00 'e kadar Malatya Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığı teslim edeceklerdir.
6 - Başvuru Dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir.
8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8151/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com