Malatya İl Özel İdaresi'nden satılık iş hanı! 10 milyon 400 bin TL'ye!

Malatya İl Özel İdaresi'nden satılık iş hanı! 10 milyon 400 bin TL'ye!

Malatya İl Özel İdaresi Hüseyin Bey Mahallesi'nde bulunan Özel İdare İşhanı'nı birkaç dükkan haricinde satacak
Tahmini fiyatı 10 milyon 400 bin lira, geçici teminatı 312 bin lira olarak açıklanan hanın ihalesi 17 Nisan 2012 tarihinde saat 11.00’de il özel idaresinde gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Malatya İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:
l - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Malatya Merkez Hüseyinbey Mahallesi, Tapunun 171 ada, 221 nolu parsel üzerinde yaptırılan Özel İdare İş Merkezinin Çarşı Katlarındaki (31 nolu Z03-A02-102, 34 nolu Z06-104, 35 nolu Zl1-107 ve 39 nolu Z16 olan işyerleri hariç) tüm dükkan, mağaza, banka yeri, büfe vb. işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - Özel İdare İş Merkezinin tahmini bedeli (Satışa ilişkin tüm vergiler hariç) 10.400.000,00.-TL. (Onmilyondörtyüzbin TL) olup, geçici teminatı 312.000,00.- TL. (Üçyüzonikibin TL.) dir. İş Merkezi alıcıya 3 ay içerisinde boş olarak teslim edilecek olup, İhale üzerinde kalan iştirakçi, ihale kararının İta Amiri tarafından tasdikinin ardından iş yerlerinin boşaltıldığının kendisine bildirilmesini müteakip en geç 15 gün içerisinde ihale bedelinin %50'si ve satışla ilgili vergilerin tamamı peşin olarak ödeyecek ve geriye kalan %50 kısmı için de sözleşme tarihinden itibaren 90 gün sonrasından başlamak ve üçer aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte ve her taksit miktarı kadar ayrı ayrı banka teminat mektuplarını İl Özel İdaresine teslim edip satış sözleşmesi yapacaklardır, ita amirince ihalenin onaylanmasından sonra 3 ay içerisinde İdare tarafından boş olarak alıcıya teslim edilmemesi halinde alıcı alma hakkından vazgeçebilecektir.
İhale bedelinin %50 sinin tamamı ödendikten ve bakiye %50 kısım için yukarıda belirtilen şekilde teminat mektuplarını İl Özel İdaresine teslim edip sözleşme yapılmasından sonra geçici teminat ilgiliye iade edilecektir.
İştirakçi yükümlülüklerini bu süre zarfında eksiksiz yerine getirmediği takdirde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmadan ihale feshedilip teminat irat kaydedilecektir.

3 - Satış İhalesi İl Encümeni tarafından, (Karakavak mevkii MAŞTİ karşısında bulunan) Malatya İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen Salonunda 17.04.2012 Salı günü saat 11.00'de yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Satışa iştirak edenler şartnamesi ve eklerini görmüş ve münderecatlarını kabul etmiş sayılırlar.
İhaleye iştirak edecekler, 1.000.00,-TL. karşılığında ihale şartnamesi ve eklerini Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için dosya bedelinin ödenmiş olması zorunludur.

5 - İhaleye iştirak edecekler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacağı teklif zarfını yukarda belirtilen ihale günü ve saatine kadar alındı belgesi karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Telgraf, faksla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklif zarflarından,
A)-İç Zarfa konulacak teklif mektubunda, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin, ihaleye konu satışla ilgili teklif edilen fiyatı, rakam ve yazı ile açıkça belirtmesi ve mektubunu ihaleye iştirak eden gerçek yada tüzel kişinin adı soyadı yada unvanı belirtilerek teklif sahibi veya temsile yetkili vekili tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Teklif mektubu bir zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, tüzel kişiyse unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek ve/veya imzalanacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
B) Dış zarfa ise,
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) 2886 sayılı Kanun ve ihale şartnamesine uygun nitelikte yukarda belirtilen ihale bedelinin %3'ü tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutarın Ziraat Bankasına ihale konusu belirtilerek yatırıldığına banka dekontu. (Geçici teminatın nakit olarak bankaya yatırılmak istenmesi halinde Yazı İşleri Müdürlüğünden bankaya yazılı talimat alınarak yatırılması gerekmektedir.)
c) Gerçek kişiler için, Kanuni İkametgah belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir beyanı (İrtibat için telefon numarası ile faks numarası varsa elektronik posta adresi), noter tasdikli imza sirküsü ve noter tasdikli üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdan sureti,
d) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2012 yılında alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirkü örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri,
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
f) Yabancı istekliler için, Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin Kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ile faks numarası varsa elektronik posta adresi,
(Yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temini gereken belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması veya "apostille" kaşesi taşıması gerekir.)
g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler,
h) İhale dosyasının satın alındığına dair belge.
Yukarda belirtilen belgeler ve iç zarf bu zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı soyadı/unvanı açık adresi ve ihale konusu işin adı yazılarak kapatılacaktır.

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra her ne suretle olursa olsun son müracaat tarihinden önce dahi olsa teklif zarfı içindeki teklif ve belgeler değiştirilemez, eksik evrak tamamlanamaz.

8 - Kendi adına asaleten yada başkası adına vekaleten ancak tek bir başvuru yapılabilir, mükerrer başvuru yapılmış olduğunun anlaşılması halinde ilgilinin tüm teklifleri geçersiz sayılacaktır.

9 - İhale ve satıştan doğan yada doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderler ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

10 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeye hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

11 - İhale komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

2766/1-1

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com