09 / 08 / 2022

Mannesmann Yatırım Enerji Anonim Şirketi kuruldu!


Mannesmann Yatırım Enerji Anonim Şirketi bugün Maltepe'de  50 bin TL sermaye bedeli Ertan Bayar ve Yavuz Gökalp Yıldız tarafından kuruldu.Mannesmann Yatırım Enerji Anonim Şirketi bugün Maltepe'de  50 bin TL sermaye bedeli Ertan Bayar ve Yavuz Gökalp Yıldız tarafından kuruldu.

Mannesmann Yatırım Enerji Anonim Şirketi konusu:

Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır; 1. Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. 2. Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yeraltı kaynaklarının gerekli izinleri almak şartıyla arama, tetkik, çıkarma çalışmalarını ve madencilik faaliyetlerini yapabilir. Bu madenlerin ve yeraltı kaynaklarının işletmeciliğini yapabilir. Madenleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir. 3. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 4. Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek, 5. Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek, 6. Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek, 7. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 8. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 9. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için bunlarla sınırlı olmamak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir. 10. Her türlü sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları,teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını alım satımını ithalatını ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. 11. Şirket hidrolik ve mekanik her nevi makine aksam, valf, bağlantı elemanları, pompa, ve diğer makinelerinin mamul ve yarı mamul olarak alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak 12. Isıtma ve soğutma sanayi ile ilgili her nevi metalden mamül makine ve aksamları ile her nevi metal malzeme, saç, levha, demir, zincir ve benzeri metal ürünler ile bu ürünlerden oluşan hammadde ve yardımcı maddelerin alım satımı ithalatı ve ihracatı ve dahili ticaretini yapmak. 13. Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makineler ile bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerinin alım satımı ve dahili ticaretini yapmak. 14. Yapı ve inşaat sektörünün ihtiyacı olan yapı malzemeleri ve yapı kimyasalları ile hırdavat malzemeleri, metal aksesuarları, mekanik malzemeleri, tesisat ve montaj mamulleri ile her türlü aksesuarlar yardımcı inşaat malzemeleri ile her çeşit yapı ürünlerinin alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak 15. Her türlü alt ve üst yapı, resmi ve özel inşaat işleri yapmak, ana sektörü kapsamında her türlü faaliyetlerde bulunmak, resmi ve özel inşaat taahhüt işleri için açılacak ihalelere iştirak etmek inşaat projeleri geliştirmek, kendi adına ürettiği ticari amaçlı inşaatları kiraya vermek ve satmak. 16. Her türlü maden inşaat ve sanayi iş makineleri, tesisleri, cihaz ve bunlara ait yedek parça, teçhizat ve ekipmanlarının alım satımını ithalatı ihracatını ve dahili ticaretini yapmak. ŞİRKET AMAÇ ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Feyzullah Mah. Plaj Yolu Sk. Edip Bey Apt. No:3/2 Maltepe