Martı Otel İşletmeleri yönetim kurulu başkanı Pakize Oya Narin oldu!

Martı Otel İşletmeleri yönetim kurulu başkanı Pakize Oya Narin oldu!

Martı Otel İşletmeleri yönetim kurulu aralarında yaptıkları görev bölümü ile; Yönetim Kurulu Başkanlığına; Pakize Oya Narin'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına; Nurullah Emre Narin'in, Üyeliklere Mine Narin, Erhan Gürcan ve Aydın Orhan'ın seçilmeleri


 Martı Otel İşletmeleri tarafından verilen ilan şu şekilde;

şžirketimiz Yönetim Kurulunun 29.06.2011 tarih, 808 ve 809 sayılı toplantılarında alınan kararlar aşağıda sunulmaktadır.

Yönetim Kurulumuz aralarında yaptıkları görev bölümü ile; Yönetim Kurulu Başkanlığına; Pakize Oya Narin'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına; Nurullah Emre Narin'in, Üyeliklere Mine Narin, Erhan Gürcan ve Aydın Orhan'ın seçilmelerine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliği gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Gürcan ve Aydın Orhan'ın denetimden sorumlu komite olarak görevlendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

şžirketimizin 01.04.2010-31.03.2011 dönemine ait faaliyet sonuçları ile ilgili 29.06.2011 tarihinde 3.382.808.262 adet hissenin asaleten, 1.130.178.390 adet hissenin vekaleten temsil edilerek yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdadır.

şžirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine gelecek ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Pakize Oya Narin, Nurullah Emre Narin, Mine Narin,   Erhan Gürcan ve Aydın Orhan'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Murakıplığa gelecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yusuf Kenan Onat ve Fatoş Küran'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanına 10.000 TL Net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 7.500 TL Net, Yönetim Kurulu Üyelerine 2.250 TL Net, Murakıplara 1.500 TL Net aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

SPK mevzuatı gereği, Seri: XI, No:25 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen 01.04.2010-31.03.2011 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şžirketimizin Bağımsız Denetimden geçmiş 01.04.2010-31.03.2011 dönemine ilişkin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş Konsolide Mali Tablolarına göre 5.384.057,00 TL dönem zararı ve aynı döneme ait Vergi Usul Kanunu (V.U.K.)'na göre düzenlenmiş mali tablolarına göre 3.626.969,88 TL dönem zararı oluştuğundan 31.03.2011 tarihi itibariyle dağıtılacak karın oluşmaması sebebi ile kar dağıtılmaması hususundan bilgi alındı.

şžirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası;

Mevcut Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse verilmesi yönündedir.

Kar dağıtım politikası, ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir ve Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulur. Genel Kurul kararı ile dağıtılır. şžirketimizin kar dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Yapılan oylama sonucunda 01.04.2010-31.03.2011 dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 26.304 adet hisseyi temsil eden ortağımız Maryland State Retirement and Pension System vekilinin karşı oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer ortakların oyçokluğuyla ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Murakıplar 01.04.2010-31.03.2011 dönemi için ayrı ayrı 26.304 adet hisseyi temsil eden ortağımız Maryland State Retirement and Pension System vekilinin karşı 2.630.400 adet oyuna karşılık, oyçokluğuyla ibra edildiler.

01.04.2010-31.03.2011 döneminde şžirketimiz tarafından sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere bağış yapılmadığı konusunda bilgi alındı.