Mehraban Danışmanlık İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Mehraban Danışmanlık İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Mehraban Danışmanlık İç Ve Dış Ticaret Zeytinburnu’nda  200 bin TL sermaye bedeli ile Faısal Rahımı, Faısal Rahımı tarafından kuruldu.


Mehraban Danışmanlık İç Ve Dış Ticaret Zeytinburnu’nda  200 bin TL sermaye bedeli ile Faısal Rahımı, Faısal Rahımı tarafından kuruldu.

Mehraban Danışmanlık İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Şirketin başlıca faaliyet konusu yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmaktır. Şirket yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a-) Her türlü işyeri depo ve tesisleri kurabilir kiralayabilir. b-) Amaç ve konusuna giren faaliyetleri serbest bölgelerde icra edebilir. Serbest bölgede işyeri depolar ve tesisler kurabilir, şubeler açabilir, serbest bölgeler mevzuatının ön gördüğü her türlü işlem ve faaliyetlerde bulunabilir. c-) Çalışma alanı ile ilgili her türlü araç, gereç, makine, nakil vasıtası, bilumum hammadde ve malzemeleri ve yedekleri, yardımcı aksesuar, aparat ve tesisler ile tamamlayıcı mallarını alabilir, ithalini, ihracını, satımını ve kiralamasını yapabilir. d-)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. e-) Şirket faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira hakları ve beratlarını lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını devir alabilir veya devredebilir, teminat olarak gösterebilir, maksat ve mevzuu ile ilgili know-how anlaşmaları yapabilir. f-) Konusu ile ilgili ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunlara teminat ve kefalet verebilir, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet alabilir. g-) Şirket amaçlarını yerine getirebilmek için yurt içinde ve mevzuat hükümleri dairesinde yurt dışındaki pazarlarda, uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli borca girebilir. Kredi temini karşılığında garanti verebilir. h-) İştigal mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında bayilikler tesis edebilir. Acentelik, mümessillik muameleleri iştigal edebilir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki ihalelere ve fuarlara katılabilir, başkalarına mümessillik ve acentelik verebilir. i) Şirket amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurtdışı bankalarda hesaplar açabilir, bu bankalardan krediler kullanabilir, ipotekler alabilir, ipotekler verebilir, kredi kullanabilir. kefalet verebilir. Şirket yukarıda sayılan konular dışında her hangi bir iş yapmak için ortaklar kurulu kararı ile dilediği işleri yapabilir.

Adres: YEŞİLTEPE MAH.53/1.SK.ŞENTÜRK APT BLOK NO:9B ZEYTİNBURNU