Milli Emlak, Tuzla'da ticaret ve hizmet alanı satıyor!

Milli Emlak, Tuzla'da ticaret ve hizmet alanı satıyor!

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kartal Emlak Müdürlüğü, Tuzla Kafkala Mevkii'ndeki ticaret-hizmet alanı vasıflı 2.988 metrekare tarlayı 4 milyon 950 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İşte ihalenin detayları...


Milli Emlak, Tuzla


İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kartal Emlak Müdürlüğü, Tuzla Merkez İlçesi Kafkala Mevkii'nde bulunan, ticaret-hizmet alanı imarlı tarlayı satışa çıkardı. 


Tuzla Kafkala'da 32 Pafta 1975 Parsel'deki 2 bin 998 metrekare tarla, 4 milyon 950 bin TL tahmini bedel ve 990 bin TL geçici teminat bedeli ile satışa çıkarıldı. 


Milli Emlak Kartal Müdürlüğü'nün satış ihalesi 14 Ağustos 2014 Perşembe günü yapılacak. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanı şöyle; 


İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 14/08/2014 günü yapılacaktır.)


SIRA NO: 1

DOSYA NO: 34240100228

İLÇESİ: Tuzla

MAHALLE/ Merkez

KÖY

SOKAK/

MEVKİİ: Kafkala

PAFTA: 32

ADA NO

PARSEL NO: 1975

YÜZÖLÇÜM (m²): 2.998,00

HAZİNE HİSSESİ: Tam

CİNSİ: Tarla

TAHMİNİ BEDEL (TL): 4.950.000,00

GEÇİCİ TEMİNAT (TL): 990.000,00

İMAR DURUMU: Ticaret-Hizmet Alanı

İHALE SAATİ: 14.00


1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.


2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;


(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.


(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Ticaret Sicil Gazetesini,


Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.


3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.


3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.


4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.


5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.


6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.


7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.


8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

6509/1-1


Kartal Emlak Müdürlüğü'nün ihale ilanını indirmek için tıklayın!