Molekül Tasarım Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Molekül Tasarım Ticaret Limited Şirketi, Caner Keskin tarafından 20 bin TL sermaye ile 25 Kasım 'da İstanbul İl'i, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, Seçkin Sokak'ta kuruldu.Molekül Tasarım Ticaret Limited Şirketi, Caner Keskin tarafından 20 bin TL sermaye ile 25 Kasım'da Kağıthane, Merkez Mahallesi, Seçkin Sokak'ta kuruldu.


Molekül Tasarım Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1) Her türlü emlak, gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, 2) Gayrimenkuller üzerine mükellefiyet, irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları tesis etmek, 3) İktisap edilen ya da sözleşmelere bağlanan gayrimenkuller ile kamuya,  çeşitli kooperatiflere, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkuller üzerinde her türlü inşaat yapmak, yaptırmak, şirket alt yüklenicilere konusu ile ilgili her türlü iş yaptırmak, 4) Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için Yönetim Kurulunun kararı ile iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni haklar tesis edebilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. 5) Faaliyette bulunurken her türlü menkul, gayrimenkul mal ve gayrimaddi haklar satın alır, satar, kiralar veya kiraya verir. 6) Prefabrik inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek, 7) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak, 8) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, 9) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, 10) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, 11) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, asma tavan- kartonpiyer, fayans, kalebodur, su ve elektik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak, 12) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, 13) Islah imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı, 14) Konusu ile ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. B) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için; 1) Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak imalat, ihracat, ithalat, dahili ticaret, fason işçilik, mümessillik, danışmanlık, iç ve dış temsilcilik, acente ve bayilik, distribütörlük, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, dağıtım ve pazarlamacılık yapar, 2) Şirket amaç ve konusu ile ilgili ihtira beratı ruhsatname imtiyaz teknik bilgi telif hakkı ve benzeri hakları satın alır satar kiralar kiraya verir. 3) Şirket amaç ve konusu içinde kalmak şartı ile yerli ve yabancı yurt içinde ve yurt dışında mevcut hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık kurar, mümessillik alır, kurulu şirketlere iştirak eder, iş ortaklıkları ve iş anlaşmaları yapar, maksat ve konusu ile ilgili ihalelere girer. 4) Mevzuat hükümleri dairesinde şirketin maksat ve mevzuatına giren işlerle ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklarla işbirliği yapmak yeni iştirakler ve ortaklıklar tesis etmek know-how ve royalty anlaşmaları yapmak lisans imtiyaz telif ve ihtira hakkı, ihtira beratı ticaret ünvanı ticari ve fabrikasyon marka ve alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap etmek kullanmak bunları kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait olanları devralmak alıp satmak, ahara icar etmek ve ahardan kiralamak. 5) Şirket maksat ve konusunun tahakkuku için her türlü taşıt aracı ve diğer menkul ve gayrimenkul malları satın alır satar kiralar kiraya verir rehin ve ipotek eder fek eder. Şirket menfaatlerinin korunması için üçüncü şahıslardan ipotek alır ve fek eder şirket menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde tasarrufi ve iltizamı muamelelerde bulunur.  6) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. 7) Şirket, belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmesi için; Her türlü gayrimenkul malları takyidatlı veya takyidatsız olarak, her şekil ve suretle iktisap edebilir, alabilir, satabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirebilir, başkasından kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, lehte ve aleyhte dilediği şekil ve suretlerde hibe ve terk yapabilir, trampa, irtifak, intifa, sükna, vefa, iştira, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, üst hakkı tesis edebilir, bunları iktisap, devir ve ferağ edebilir.


Molekül Tasarım Ticaret Limited Şirketi adres: Kağıthane, Merkez Mahallesi, Seçkin Sokak 2-4/A / Z Ofis 117