Niğde İl Özel İdaresi'nden 5.3 milyon TL'ye ticari iş yeri!

Niğde İl Özel İdaresi'nden 5.3 milyon TL'ye ticari iş yeri!Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığı tarafından Ulukışla Çiftehan Köyü'nde 2 bin 79 metrekare alanda kat karşılığı Ticari İş yeri (Pansiyon+Dükkan+Hamam+Havuz+Sauna+Özel Banyolar) tesisler yaptırılması işi 5 milyon 352 bin 900 TL bedelle ihale ediNiğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


Aşağıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile Muhammen bedeli belirtilen taşınmaz üzerine İl Encümeni kararı esas alınarak belirtilen asgari istenilenlerin Niğde İl Özel İdaresine verilmesi kaydı ile ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler çerçevesinde kat karşılığı Ticari İş yeri (Pansiyon+Dükkan+Hamam+Havuz+Sauna+Özel Banyolar) tesisler yaptırılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. Maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                          :  Niğde

İLÇESİ                                                   :  Ulukışla

MAHALLESİ VEYA KÖYÜ               :  Çiftehan Köyü

YÜZÖLÇÜMÜ                                     :  2.079,48 m²

PAFTA NO                                           :  --------

ADA NO                                               :  -------

PARSEL NO                                         :  261 ve 623 parsellerin tevhid edilmesi ile oluşacak olan parsel

KARARININ TARİHİ VE NO'SU      : 24.12.2014 /435

MUHAMMEN BEDEL                        :  İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 5.352.900,00,-TL (Beşmilyonüçyüzelliikibindokuzyüztürklirası)

GEÇİCİ TEMİNAT                               :  İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 5.352.900,00-TL'nin %3'ü olan 160.587,00-TL

İHALE TARİH, SAAT VE YERİ        :  İhale 21.01.2015 Çarşamba günü saat 11:00'de Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Adliye Yanı Niğde il özel idaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

ŞARTNEMİNİN ALINACAĞI YER  :  İşle ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13.00-17:00 saatleri arasında Niğde İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görebilir ve 250,00TL (ikiyüzellitürklirası) karşılığında satın alınabilir.

DOSYANIN TESLİMİ                         :  İhaleye iştirak edecek olanlar İhale şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini 21.01.2015 Çarşamba günü saat 11:00'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilir.

ASGARİ İSTENENLER:

1) Yukarıda özelliği belirtilen taşınmaz üzerine İl Encümeninin 24.12.2014 tarih ve 435 sayılı kararına istinaden mevcut 1/100 ölçekli mimari avan projesi esas alınarak İdarece belirlenen ve şartname ekinde yer alan bağımsız bölümlerin (Bağımsız Bölüm Tablosunda numaralar öngörü olarak yazılmış olup, kat irtifakı sırasında bağımsız bölüm numarasında değişme olması halinde avan projede bağımsız bölüm numarası ile gösterilen bölümler dikkate alınacaktır.) idareye kalmasının yüklenici tarafından peşinen kabul edilmesi. (İhaleye sunulacak tekliflerde, İdareye kalacak bağımsız bölümler ve alanlar dışında yükleniciye kalacak bağımsız bölümler karşılığı, idareye ödenecek nakit bedel olarak artırım 25.000,00-TL'(yirmibeşbintürklirası) den başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır.)

2) Taşınmaz üzerindeki mevcut binaların gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıktırılıp, enkazın kaldırılması, terk vb. işlemlerin yapılarak uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yüklenici tarafından karşılanması. (Yıkım sonucu oluşacak olan ekonomik değeri olan malzemeler yükleniciye bırakılacaktır.)

3) 3194 sayılı imar kanununa göre kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi.

4) İmar durumunda iyileşme olması ve emsal hesabında ilave alanlar ortaya çıkması halinde ihale oranında İdareye yansıtılacak (ihale oranına nakit artırım bedeli de dikkate alıncaktır.) ve paylaşım dışı yer ve alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi.

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

2) Şekli ve İçeriği şartnamenin 7. maddesine uygun olarak isteklilerin hazırlayacağı, şartname eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf, (25.000,00-TL’den az olmamak üzere İdareye ödenecek olan nakit bedel tutarı yazılacaktır.)

3) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

4) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

5.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

5.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin     yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

7) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına Vakıflar Bankası Niğde Şubesindeki TR890001500158007289024540 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

8) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,

9) Şartname eki teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

 

(TEKNİK PERSONEL)

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Mühendisi

İnşaat Mühendisi veya Mimar

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Makine Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

1

Şantiye Mühendisi

Elektrik Mühendisi

En Az 5 Yıl Deneyimli

 

İşin başından sonuna kadar iş başında bulunduracağını taahhüt edecek, ilk ilan tarihinden sonra yapılacak olan bu taahhütte görevlendirilecek elemanların diplomaları bu işte çalıştırılmak üzere görevlendirildiklerine dair belgeleri eklenecektir.

10) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

11) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden                alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

12) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.10 ve 11.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler.

15) İhale dokümanının satın alındığına dair 250,00.-TL'lik banka makbuzunu ibraz etmek suretiyle 21.01.2015 Çarşamba günü saat 11.00’de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binasında bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

17/1-1