Çukurova Balkon

ÖİB Tekirdağ'daki gayrimenkulün imar planını onayladı!

ÖİB Tekirdağ'daki gayrimenkulün imar planını onayladı! ÖİB Tekirdağ'daki gayrimenkulün imar planını onayladı!

Tekirdağ ili Marmaraereğlisi ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde yer alan 100 ada 1 ve 2, 101 ada 3,4 ve 5 parsellere ilişkin imar planları ve plan değişiklikleri onaylandı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından (ÖİB) Tekirdağ'daki bazı parsellerin imar planları ve plan değişikliklerine onay verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar Sayısı: 1490

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tekirdağ ili Marmaraereğlisi ilçesi, Çeşmeli Mahallesi, 100 ada 1 ve 2, 101 ada 3,4 ve 5 parsel ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara ilişkin "Liman Alanı (E:0.15,Yençok:Serbest),Dolfen/Platform ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazrılanan ekli1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği,1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özeleştirme idaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına,3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.