12 / 08 / 2022

Ordu Büyükşehir'den 10.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Ordu Büyükşehir'den 10.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu İlçesi Şahincili (Karşıyaka) Mahallesi'nde yer alan arsa ihale ile satılıyor. İhale 25 Temmuz'da gerçekleşecek..Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu İlçesi Şahincili (Karşıyaka) Mahallesi 4985 ada 3 parselde bulunan 2 bin 964,99 metrekare kullanım alanlı arsa nitelikli (İmar durumunda Akaryakıt İstasyonu) taşınmazı ihale ile satıyor. Toplan muhammen bedeli 10 milyon 860 bin TL olarak belirlenen arsanın ihalesi 25 Temmuz'da yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Şahincili (Karşıyaka) Mahallesi 4985 ada 3 parselde bulunan 2.964,99 m² kullanım alanlı arsa nitelikli (İmar durumunda Akaryakıt İstasyonu) taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                                 :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                                   :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                                   :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks                :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer                :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati                     :  25.07.2018 Çarşamba günü Saat: 14:00

2.7. İhale Usulü                                  :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

Taşınmazın muhammen satış bedeli 10.860.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı ise 325.800,00 TL'dir.

4 - Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

A) Gerçek Kişiler:

1- Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2- Nüfus kayıt örneği.

3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-6-7-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

7- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

9- Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

10- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)

11- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

B) Tüzel Kişiler:

1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 5-6-8-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

6- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

8- Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”

9- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

10- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)

11- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 gün önce saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.