Parçalanmış imar parselleri ekonomiye kazandırılacak!

Parçalanmış imar parselleri ekonomiye kazandırılacak! Parçalanmış imar parselleri ekonomiye kazandırılacak!

2644 sayılı Tapu Kanunu imar hukukunda değişiklik yapıldı. Bu kapsamda parçalanmış imar parsellerinin ekonomiye kazandırılmasının önü açıldı.7181 sayılı Torba Yasa ile 2644 sayılı Tapu Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiliğe gidildi. Yeni düzenleme kapsamında imar hukukunu ilgilendiren önemli maddeler yer alıyor. Eko Haber Gazetesi köşe yazarı Öztürk Yazıcı, bugünkü yazısında o değişiklik ve düzenlemelerden bahsetti.

Geçtiğimiz hafta taşınmaz ve imar hukukunu ilgilendiren önemli hükümler meclisten geçerek kanunlaştı. 7181 sayılı bir Torba Yasa ile 2644 sayılı Tapu Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 6306 sayılı kısa adıyla Afet Yasası yanı sıra Türk Medeni Kamunu ile sair ilgili yasalarda önemli sayılabilecek değişikliklere gidildi.

Bu yazıda değişikliklerden birkaç önemli hükmü ele alacağız. Bunlarda ilkinde, alıcı ve satıcılar başka yerlerde, ülkelerde, illerde de olsalar tapu alım satımı gibi işlemleri bulundukları yerlerde neticelendirebilecekler. Konya'daki alıcı ile İstanbul'daki satıcı Ankara'daki bir mülkün alım satım işlemlerini bulundukları ildeki Tapu Müdürlüğüne giderek bir araya gelmelerine gerek kalmaksızın gerçekleştirebilecek. 

Tapuda yapılan kadastro veya tapu işlemi kökenli hisse hatalarında dava yoluna gitmek yerine Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde düzeltme imkanları getiriliyor. Süreli kurulmuş bulunan ipoteklerde süre bitiminde ipoteğin kaldırılması basitleştirilmiş. İmar Kanununda önemli bir değişiklik göze çarpıyor. 

Mevcut hâliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde; maliklerden birinin talebi üzerine veya doğrudan, parsel maliklerine kendi aralarında anlaşmaları için yapacağı tebliğden itibaren üç ay içerisinde maliklerce anlaşma sağlanamaması hâlinde, resen tevhit ve fiilî duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya ilgili idare yetkilidir' denilerek kullanışsız parsellerin şuyulandırma dışında da tevhid edilerek kullanışlı parsel yaratma imkanı, bir şekilde de irade dışında ortaklıklar kurulması söz konusu olmuştur.  Bu durum yeni ortaklığın giderilmesi davaları doğuracak olsa da parçalanmış parsellerin bu yolla ekonomiye kazandırılması iyi olmuş. 

Meşhur yüzde 40'lık DOP payında 'belli koşulların oluşması şartıyla yüzde 45'lik artırılmış oran geliyor.Buna göre, herhangi bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaması esas, ancak her türlü imar planı kararı ile yapılaşma koşulunda ve nüfusta artış olması hâlinde, artış olan parsellerden, uygulama sonucunda oluşan değerinin önceki değerinden az olmaması kaydıyla, ilk uygulamadaki düzenleme ortaklık payı oranını % 45'e kadar tamamlamak üzere ilave düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilir.' Bir süre önce seralar için kolaylıklar getirileceği en yetkili ağızlardan ifade edilmişti. 

İmar Yasası değişikliği ile kurulacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis niteliğinde olmamak ve ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan belşi disiplin hükümleri çerçevesinde yapılabilecek.

4706 sayılı yasaya göre, hazineye ait tarım arazilerinin malikleri, tarım arazisi 30 yıl içerisinde konuta ticariye dönüştüğünde güncel rayiç bedeli ile ödedikleri tutarların güncel bedeli arasındaki farkı hazineye ödemek zorunda. 

Torba Yasada kentsel dönüşüm ve Afet Yasası'na ilişkin de önemli değişik ve yenilikler var.  Umarım sonraki yazılarımızda sizlere aktarmaya imkan buluruz.

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik Resmi Gazete'de!