Pendik'te 1.4 milyon TL'den satılık 4 katlı bina!

Pendik'te 1.4 milyon TL'den satılık 4 katlı bina!Pendik 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Pendik Güzelyalı mahallesi Zeytinnam mevkiindeki 4 katlı binayı 1 milyon 402 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 25 Haziran 2012 Pazartesi günü 14:00-14:10 saatleri arasında gerçekleştirilecek


Verilen ilan şöyle;

 

PENDİK 1. (SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN  GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI     2011/7 satış İzalei şuyuu suretiyle satışına karar verilen Pendik Güzelyaiı mah. Zeytinnam mevkii 2377 parsel sayılı 340 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın üzerindeki muhtesatlar ile birlikte icra iflas kanunu hükümlerine tevfikan açık arttırma suretiyle satılacaktır. GAYRİMENKULUN EVSAFI Satışa konu parsel Pendik İlçesi Güzelyaiı mahallesi Karanfil sokak No. 12 adresinde kalan 2377 parsel sayılı yer ve üzerindeki bina olduğu, davayı konu olan yer üzerinde betonarme karkas yapı tarzında inşa edilen bir bina bulunduğu, bina bodrum kat, zemin kat + 4 normal kattan oluşmaktadır. Bahçeli ve ayrık nizamdadır. Binanın zemin katı fırın ve dükkan olarak kullanılmaktadır. Binanın normal katlarında çıkmalar bulunmaktadır. Zemin katın yüksekliği metre civarındadır. Merdiven mermer paladyen olarak yapılmıştır. Binanın dairelerinin alanları yaklaşık 100,00 m2 civa-rındadır. Binada asansör yeri olmasına rağmen asansör yapılmamış ve konulmamıştır. Çatılı olan yapı doğalgaz ile ısıtılmaktadır. Bi-nanın zemin ölçüleri yaklaşık 11,50 m x 12,00m= 138,00 m2’dir. Yaklaşık 1,50 metrelik çıkmaları ile normal kat alanı yaklaşık 14,50x15,00= 217,50 m2’dir. Binanın üzerindeki bağımsız bölüm sayısının 8 daire, 2 işyeri olmak üzere toplam 10 olduğu, bundan, başka değerine etki edebilecek başka her hangi bir muhtesat bulunmamaktadır. GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: Pendik Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19/04/2012 tarihli imar durum belgesinde parselin 1/1000 ölçekli 15/05/2005 Tastik tarihli Güzelyaiı uygulama imar planında; kısmen yolda kısmen de (3/A- /3) (TAKS:0.20-0.30)(KAKS: 1.60) Yapılanma şartlarında konut alanında kaldığı anlaşılmıştır. GAYRİMENKULÜN MUHAMMEN KIYMETİ: Pendik 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/1022 esas 2012/207 karar sayılı ve 16/02/2012 tarihli ilamına göre parselin üzerindeki muhtesatlarla birlikte toplam değeri 1.402.000,00 TL'dir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- 1. satışı 25/06/2012 günü saat 14.00’den 14.10’a kadar Pendik Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar, varsa alacakları mecmuunu ve satış mas-raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gayrimenkulun 05/07/2012 günü aynı saatte aynı yerde 2. artırmaya çıkarılacaklardır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki artır-ma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın te¬minat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ve K.D.V.si alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) Bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu farkı ve teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/7 sayılı satış dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. www.bik.qov.tr B: 29902   İlan için tıklayın!