Pendik'te icradan 805 bin TL'ye satılık arsa!

Pendik'te icradan 805 bin TL'ye satılık arsa! Pendik'te icradan 805 bin TL'ye satılık arsa!

Pendik Sulh Hukuk Mahkemesi, Pendik 2. Bölge şžeyhli malh. G22B06C3C pafta, 7512 ada, 2 parselde kayıtlı 711,68 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz ve  üzerindeki muhtesatları satışa sunuyorPendik Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ilan şu şekilde;

GAYRİMENKUL AçIK ARTTIRMA İLANI PENDİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIşž MEMURLUĞUNDAN

2010/3 satış

izalei şüyuu suretiyle satışına karar verilen Pendik 2. Bölge şžeyhli malh. G22B06C3C pafta, 7512 ada, 2 parselde kayıtlı 711,68 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki muhtesatlar ile birlikte icra iflas kanunu hükümlerine tevfikan açık arttırma suretiyle satılacaktır.

GAYRİMENKULUN EVSAFI

Satışa konu parsel tapuda Pendik 2. Bölge şžeyhli mah. G22B06C3C pafta, 7512 ada, 2 parselde kayıtlı olup Yıldırım sokak ve Fatih Sokağa cepheli olduğu, üzerinde yaklaşık 20-25 yıllık zemin+2 normal katlı betonarme bir bina bulunduğu, ayrıca parsel içinde 28 m2 alanlı bir depo Puiunduğu ve parsel içinde muhtelif cins meyve ağaçlarının olduğu, binanın zemin kat alanının 67 m2 normal kat alanlarının ise 100.00 er m2 , bahçedeki deponun alanının ise 28 m2 olduğu, parsel çevresinde az katlı konutlar, sanayi yapıları mevcuttur. Sehli sanayi sitesine ve Sabiha Gökçen hava alanına yakın mesafededir. Ulaşım durumu iyidir. Belediye hizmetlerinin tümünden yararlanmaktadır, Geometrik olarak dikdörtgen, topoğrafik olarak düz Pir alandadır. Alanı yapılaşmaya uygun büyüklüktedir. Yakın çevresinde okul, sağlık tesisleri gibi sosyal tesisler bulunmaktadır.

GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU:

Celp edilen Pendik Belediye Başk.imar ve şehircilik müd. 11 /03/2011 tarihli yazılarında parselin 1 /1000 ölçekli 19/09/1998 tasdik tarihli Pendik şžeyhli Kurtköy Sanayi imar Planında KAKS;0.80 yapılanma şartlarında sanayi alanında, 1 /5000 ölçek ¬li 19/03/2010 tasdik tarihli nazım imar planına göre küçük sanayi alanında kalmaktadır.

GAYRİMENKULUN MUHAMMEN KIYMETİ:

Pendik 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/818 esas 2011/119 karar sayılı ve 27/01/2011 tarihli kesin kararına göre üzerindeki muhtesatlar ile birlikte 805.344,00 TL'dir.

SATIşž şžARTLARI:

1 -1. satışı 26/04/2011 günü saat 14,00'den 14.10'a kadar Pendik Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60 mı ve rüçhanlı alacaklılar, varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gayrimenkulun 06/05/2011 günü aynı saatte aynı yerde 2.artırmaya çıkarılacaklardır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. şžu kadarki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir,
ihale pulu, tapu harç ve masrafları ve K.D.V .si alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye satış bedelinden ödenir.  

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğor ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir) Bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle .faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içinde dairemize bildirmeleri iazımdır, Aksi tak ¬tirde haklan tapu sicili İle Sabit olmadıkça paylaşmadan haııç Pııakılacaklaıdıı

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri' teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan' ve ayrıca temerrüt faizinden tnüteselsileri mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu farkı ve teminat bedelinden alınacaktır.

5- Sartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/3 sayılı satış dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/03/2011


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com