Plannet Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Plannet Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Plannet Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özlem Sarıcı tarafından 30 bin TL'lik sermaye ile Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, Elanaz Polat Apartmanı'nda kuruldu.


Plannet Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özlem Sarıcı tarafından 30 bin TL'lik sermaye ile 5 Ocak'ta kuruldu. 


Plannet Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket, bu amaç ve konunun gerçekleştirilmesi için: a.   İmtiyaz, yatırım, organizasyon, hizmet, danışmanlık, franchise, işletim ve alt işletim sözleşmeleri akdedebilir ve söz konusu sözleşmelerin ifasına ilişkin her türlü iş ve işlemi gerçekleştirebilir, b.   Yurt içinden veya yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi temin edebilir bu hususta gereken her türlü anlaşmaları akdedebilir, c.   Şirket maksat ve mevzu ile ilgili faaliyetleri için faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telif hakları, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how, teknik bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen yada tamamen satın alabilir, kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir, d.   Yerli ve/veya yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ve taahhütte bulunabilir, e.   Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak danışmanlık ve  kontrollük hizmetleri  verebilir, fizibilite etüdleri, proje tanzimi, teknik ve ekonomik etüdleri yapabilir, yaptırabilir,   f.   Amaç ve konusu ile ilgili her türlü sanayi ve iş makineleri, dozer, kepçe, greyder, eskavatör, forklift ve her türlü vinçler, hidrolik makineler, hidrolik sistemler ve güç üniteleri,elektronik makine, cihaz, alet edavat, nakil vasıtaları, motor, yedek parça ve aksesuarları vesair cihazları ticari ve teknik gereklere göre kullanılması satılması mutad ve zorunlu bulunan her türlü malzemeleri yurt içi ve dışından  toptan ve perakende alımı ve satımı, nakliyesi, pazarlanması, ithalatı, ihracatı, mutemetliği ve transit ticareti ile iştigal edebilir, ihale, artırma ve eksiltmelere girebilir, gümrük komisyonculuğu yapmamak üzere konusu ile ilgili gümrük işlem ve muamelelerini yapabilir, g.   Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer.


Plannet Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi, Elanaz Polat Apartmanı, 62/7.