Promarket İnşaat Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!

Promarket İnşaat Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi kuruldu!

Promarket İnşaat Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Jules Rakos ve Nisso Danon ortaklığında kuruldu.


Promarket İnşaat Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Jules Rakos ve Nisso Danon ortaklığında kuruldu.

Promarket İnşaat Ve Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu; 1.Yurt içinde ve yurt dışında konut, bina, hastane, fabrika, okul, işyeri inşaatları, sosyal tesisler, yol, kanalizasyon, sulama tesisleri, otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran, seyahat acenteleri, spor tesisleri ve kulüpleri ile sağlık tesisleri, atış ve teşhir mekânları v.b. turistik tesislerin inşaat plan, proje, röleve işlerini yapmak, yaptırmak ve kurmak, işletmek, işlettirmek, üzerinde ortaklıklar kurmak ve her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisleri kiralamak. 2.Şirket her nevi nakliyat, hafriyat işleri ile iştigal eder. Otel, motel, tatil köyü, fabrika gibi tesisler inşa eder, gerektiğinde bu tesisleri işletir, satar veya kiraya verir. 3.Her türlü inşaat, araç, gereç ve malzemeleri ile ham ve yardımcı maddelerin ve yedek parçalarının alım, satım, imal ve ticaretini yapmak. 4.Her nevi yapı malzemeleri ve makinelerinin alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 5.Şirket mevzuu ile ilgili her nevi sondaj, yol, baraj, köprü sulama tesisleri, kanalizasyon, içme suyu gibi işler, rafineri, boru hattı gibi sanayi yapıları ile okul hastane gibi sosyal yapılar ve endüstriyel yapıla, enerji nakil hatları gibi altyapı hizmetleri ile tüm bayındırlık işleri ile iştigal edebilir. Şirketin yukarıda yazılı amaç ve konuları gerçekleştirmek için yapabileceği işlemler aşağıda belirtilmiştir: 1.Gayrimenkulleri almak ve satmak, gayrimenkuller üzerinde, irtifak ve intifa hakları ile Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde ayni veya gayri maddi haklara ilişkin işlemler dahil olmak üzere her türlü iltizami ve tasarrufi işlemler yapmak, her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis ve tescil etmek ve çözmek, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı, kat mülkiyeti tesis etmek ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra etmek, 2.Yurt içinden ve yurt dışından her türlü borç almak, kefalet ve teminat vermek, Şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerine gerek şirketin gerekse üçüncü kişi ve kuruluşların doğmuş veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek, rehin ve sair ayni haklar tesis etmek ve çözmek, gayrimenkulleri kiraya vermek, üçüncü kişi ve kuruluşlardan her çeşit gayrimenkul kiralamak, kira sözleşmesini tapuya şerh ettirmek, 3.Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini veya ticari gayelerle ayni ve şahsi her türlü teminatı almak, başka şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve sair ayni haklar tesis etmek ve çözmek, bunları devretmek veya başka şekilde elden çıkarmak, bunlarla ilgili olarak tapu, vergi dairelerinde ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmak, 4.Gerektiğinde gayrimenkulleri tevhid ve ifraz etmek, cins tahsislerini yaptırmak, şirkete ait gayrimenkullerin bir bölümünün ilgili belediye veya kamu kuruluşları tarafından yol veya kamu hizmetine bedelsiz terk edilmesi zorunluluğu getirildiği takdirde bu terk işlemini yapmak, 5.Şirket adına teşvik ve yatırım belgeleri alarak yatırım ve teşvikler ile yasaların öngördüğü diğer indirim ve olanaklardan faydalanmak, 6.Amaç ve konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı temsilcilikler, şube, irtibat bürosu, bayilikler, acentelikler açmak ve işletmek, mümessillikler almak ve vermek, satıcılık ve komisyonculuk yapmak, 7.Yurt içindeki ve yurt dışındaki bankalar ile finans kurumlarından orta, uzun, kısa vadeli kredi almak, cari hesaplar ve kredi hesapları açmak, aracılık etmemek kaydıyla opsiyon, forward, swap ve benzeri finansal araçları kullanmak ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdetmek, 8.Amaç ve konusu ile ilgili marka, patent, ticari ad ve her nevi gayrimaddi haklara sahip olmak, devralmak, satmak, kiralamak, bunlarla ilgili lisans ve sertifikalar almak ve vermek, 9.Amaç ve konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirket ve teşebbüslere iştirak etmek, ortak olmak, ortak girişimlerde (joint venture) bulunmak, kurulmuş veya kurulacak sermaye ve yönetimlerine katılmak, aracılık etmemek kaydıyla hisse senetleri veya ortaklık payları satın almak, gerektiğinde elden çıkarmak, devretmek, teminat olarak kabul etmek veya teminat olarak göstermek, menkul ve ticari işletme rehini ile finansal kiralama sözleşmeleri akdetmek, kefil olmak, kefalet kabul etmek, ticari iş ve muameleler, ithalat ve ihracat ve danışmanlık yapmak, 10.Amaç ve konusuyla ilgili her türlü hizmeti yurt dışından almak ve gerektiğinde bu hizmetlerin yurt içinde satışını yapmak, bu satışlara aracılık etmek, 11.Amaç ve konusunun gerektirdiği her türlü malları mevzuat çerçevesinde ithal ve ihraç etmek, 12.Gerekli nakil vasıtalarının, araç ve menkul mallarla, ham ve yardımcı maddeleri, malzemeleri, makine ve tesisleri ve yedek parçaları imal etmek, alım, satımını yapmak, kiraya vermek ve kiralamak. 13.Şirket faaliyet konusuna kapsamında ithal ettiği veya üçüncü kişilere ürettirdiği ürünlerin satışı ve pazarlaması için internet sitesi kurabilir. Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuarlara katılabilir. 14.Şirket faaliyet konusuna giren işlemler için ARGE merkezi kurabilir ve ARGE faaliyetlerinde bulunabilir. Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuata aykırı olmamak şartıyla Şirket, Esas Sözleşmesinde gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Ihlamurkuyu Mh.Çanakkale Cd. Eren Plaza N.5/9 Ümraniye