18 / 08 / 2022

Reaturk Uluslararası Gayrimenkul Pazarlama Danışmanlık Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Reaturk Uluslararası Gayrimenkul Pazarlama Danışmanlık Ve Ticaret Anonim Şirketi Maltepe'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Çiler Özdemir tarafından kuruldu.Reaturk Uluslararası Gayrimenkul Pazarlama Danışmanlık Ve Ticaret Anonim Şirketi Maltepe'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Çiler Özdemir tarafından kuruldu.

Reaturk Uluslararası Gayrimenkul Pazarlama Danışmanlık Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; Yurt içi ve yurt dışında her türlü gayrimenkulü kendisi ya da başkası adına almak, satmak, alım satımına aracılık yapmak, dijital sahalarda dahil olmak üzere her türlü mecrada reklam ve pazarlamasını yapmak, Taşınmaz ticareti ile ilgili hizmetlerde bulunmak, yasalar çerçevesinde portföy oluşturmak, sözleşmeler düzenlemek, bu konularda danışmanlık, aracılık ve komisyonculuk hizmeti vermek, Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek, proje bazlı satış ofisi açmak, inşaat şirketlerine ait gayrimenkul satış ofislerinde iş takibi yapmak; buraları yönetmek, kiralamak, buralarda görevlendirme ile temsilci ve danışman personel bulundurmak, gayrimenkul alanında acente hizmeti vermek, almak, Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmaları yapmak ve bunların alım satımı sonucunda gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm işlemleri takip etmek, Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirme çalışmalarına aracılık eymek, Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel , gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa, arazi, konutlar, iş yerleri, resmi daireler, bankalar, sağlık ve eğitim kurumları, sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, villa, yalı, otel ve moteller ve benzerleri üzerinde emlak ile ilgili analiz ve fizibilite çalışmaları yapmak, gerektiğinde bu çalışmalara istinaden edindiği bulguları yazılı olarak yatırımcılara sunmak, Yerli ve yabancı yatırımcılar adına alım satıma konu gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım analizi yapmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlendirmelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların mali ve hukuki durumları ile ilgili araştırma ve analiz yapmak, yaptırmak, Yatırımcılara; gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde her türlü hukuki ve mali müşavirlik, bankacılık, sigortacılık, değerleme ekspertiz vs. gibi uzmanlık ve yetki gerektiren hizmetlerin alınması konusunda yardımcı ve aracı olmak, Her türlü gayrimenkulün, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin yatırım değeri hakkında araştırma yapmak, bunların kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinin de kira bedellerini belirlemek, yatırımcı adına; kiralama, alış ve satış sonrası hizmetleri vermek, çeşitli abonelikler, temizlik, bakım onarım, yönetim vs. gibi hizmetlerin alınmasını sağlamak ve bu konularda aracılık yapmak, Gayrimenkulün yatırım değerinin araştırılması esnasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi kurumlardan, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak, araştırmalarda bulunmak, Yasalarda ön görülen esaslara uygun olmak koşuluyla ihtisas gerektiren özel konulu değerleme taleplerinde şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme raporu tanzim ettirmek, bu kuruluş ve kişilerden hizmet almak, bu kuruluş ve kişilere hizmet vermek, Yerli ve yabancı gayrimenkul yatırımcıları ile yurt içi ve yurt dışındaki bankalar arasında aracılık hizmeti verek, bankalarda hesap açılışları, kredi, ipotek tahsisi vs. hizmetlerin alınmasına yardımcı olmak, Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydalardan yatırımcıların ya da hak sahiplerinin istifade etmelerini sağlamak, bu projeleri yönetmek, danışmanlık hizmeti vermek, Gayrimenkullerle ilgili; coğrafi yapı, vergi hukuku ve diğer mali mevzuat ile mülkiyet araştırmaları, belediye ve tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz ve benzeri takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık ve aracılık hizmeti vermek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığının, Bakanlıklarının, Bakanlığa Bağlı Resmi Kuruluşların, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu Bütçeli Daireler, Mahalli İdareler, Belediyeler, Yapı Kooperatifleri Ve Özel Sektör Kuruluşları dahil olmak üzere; resmi, yarı resmi, askeri, sivil ve her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.