Remzi Gür, Aslanlı Köşk 'ün tapusunu aldı!

Remzi Gür, Aslanlı Köşk 'ün tapusunu aldı!

İşadamı Remzi Gür, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) satışa çıkardığı ihalede 23 milyon 800 bin lira bedelle aldığı Aslanlı Köşk"ün tapusunu mahkeme kararıyla aldı                  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TMSF, köşkün tahliyesi için Halis
 Toprak"a tebligatta bulundu.
                Toprak Grubunun, Fona olan borçlarının tasfiyesi yönünde 6 şžubat 2008
 tarihinde imzaladığı Ek Protokol hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Grubun
 Fona olan borçlarının tahsilini teminen, bahse konu protokol kapsamında ipotek ve
 hacizleri muhafaza edilen taşınmazlardan, Toprak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.şž."ye
 ait, 'Aslanlı Köşk' diye adlandırılan, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye
 Mahallesi, 55 pafta, 1060 ada, 218 parsel numaralı 'arsa ve su ahşap depo'
 vasıflı 8721,73 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile 4 parsel numaralı 'arsa'
 vasıflı 1478,17 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, 15.04.2009 tarihinde 6183 sayılı
 Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilen ihalede en yüksek peyi süren Remzi Gür"e
 23 milyon 800 bin lira bedelle ihale edilmişti.
                Yapılan ihalenin iptali talebiyle Halis Toprak, Mehmet Toprak ve Ahmet
 Toprak tarafından Sarıyer İcra Hukuk Mahkemesi"nin 2009/132 E. sayılı dosyası ile
 açılan ihalenin feshi davası nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Takip ve
 Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 99. maddesi gereğince taşınmaz ihale alıcısı adına
 tescil edilememişti.
                Ancak Sarıyer İcra Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan ihalenin feshi
 davasının Mahkemece reddedilmesi üzerine Toprak Grubu, davayı Yargıtay"a taşıdı.
 Yargıtay, Aslanlı Köşk ile ilgili yerel mahkemenin kararını onadı.
                Kararın kanuni yollardan geçerek Fon lehine kesinleşmesi nedeniyle,
 'Aslanlı Köşk' olarak adlandırılan taşınmaz, ihale alıcısı Remzi Gür adına
 tescil edildi. Remzi Gür adına tapu tescil belgesi de çıkarılarak verildi.  
AA