Reysaş GYO'nun esas sözleşmesi tescil edildi!

Reysaş GYO'nun esas sözleşmesi tescil edildi!Reysaş GYO'nun tescil ve ilan edilen esas sözleşmesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandı. 


Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) esas sözleşmesi hakkında açıklama yaptı. 

Reysaş GYO'nun tescil ve ilan edilen esas sözleşmesi yayınlandı. 

REYSAŞ GYO ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1
Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği' ne uygun surette paylarını halka arz etmek üzere ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu' nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi kurulmuştur.

MADDE 2
Şirketin ticaret unvanı REYSAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’dir. Bu ana
sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

MADDE 3
Şirket'in merkezi Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11, Üsküdar, 34696, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmeyen şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla ve diğer kanuni yükümlülükler yerine getirilmek şartıyla yönetim kurulu kararına müsteniden yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açabilir.

MADDE 4
Şirket’in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

MADDE 5
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere ve kayıtlı sermayeli olarak kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.

MADDE 6
Şirket’ in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur ve Şirket bu mevzuata uygun olarak her türlü faaliyeti yapabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’ nın izin verdiği hallerle sınırlı olmak üzere ipotek alabilir, fekkedebilir, ipotek verebilir. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı’ nda belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’ nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak,  intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştira hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer ayni haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil yatırımların gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

MADDE 7
Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyü ile ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla kredi kuruluşlarından Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen oran, şekil ve şartlarda kredi alabilir veya Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak suretiyle tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetleri ile alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre; Yönetim
Kurulunun yetkisinde olmak üzere; finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştirakli tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracı ile borçlanma aracı ve mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilmesine engel bulunmayan diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir. Katılma intifa senedinin ihracına genel kurul yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur.

MADDE 8
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 1.000.000.000-TL (Birmilyar) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 –TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 246.000.001 TL olup, beheri 1-TL itibari değerde 246.000.001 adet paya bölünmüştür ve tamamı muvaazadan ari olarak taahhüt edilip, 95.983.578,09 TL’si ayni olarak, 150.016.422,91 TL’si ise nakden ödenmiştir. Şirketin artırılan 6.000.001 TL (altı milyon bir Türk Lirası) sermayenin tamamını temettüden karşılamıştır. Sermayeye ilave edilen paylar bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. Şirket’in önceki 240.000.000 TL (ikiyüzkırkmilyon Türk lirası) sermayesinin 144.016.421,91 TL'lik kısmı nakit olarak ödenmiştir. Kalan 95.983.578,09 TL; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/b-3 ve 20. maddeleri ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak, Kadıköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 01.02.2010 tarihli 2010/49 E. ve 2010/65 Sayılı kararı uyarınca tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından verilen 01.02.2010 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 629760 sicil numarasında kayıtlı Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.’ ye ait toplam 95.983.578,09 -TL net mukayyet değerli;

1-)  Adana  İli, Seyhan ilçesi, Sarı Hamzalı köyü 533 parsel sayılı 29.048,00 metrekare yüzölçümlü,
2-) Bursa İli Nilüfer İlçesi, Minareli Çavuş Mahallesi 1489 ada 23 parsel sayılı 25.961,23 metrekare yüzölçümlü,
3-) İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Ekmekçioğlu Mevkii F22D25c4B pafta, 6650 ada, 17 parsel sayılı 18.316,57 metrekare yüzölçümlü,
4-) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ömerli Mahallesi, Kurtini Mevkii, F15013B4B pafta, 111 ada,6 parsel sayılı 7.352,00 metrekare yüzölçümlü,
5-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü, Eskiköy Mevkii 4 pafta, 1512 parsel sayılı 14.134,00 metrekare yüzölçümlü,
6-) İstanbul İli, Tuzla ilçesi, Orhanlı Mahallesi, Kavakpınarı Mevkii 4 pafta, 1850 parsel sayılı 25.053,36 metrekare yüzölçümlü,
7-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22b19a1b-1c-2a-2d pafta, 2079 ada, 1 parsel sayılı 15.170,00 metrekare yüzölçümlü,
8-) Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Akse köyü, G22B19A1c-2D pafta, 2086 ada, 1 parsel sayılı 18.441,00 metrekare yüzölçümlü,
9-) Düzce İli, Merkez ilçesi, Arapçiftliği köyü, 1 pafta, 669 parsel sayılı 20.760,00 metrekare yüzölçümlü,
10-) Düzce İli, Akçakoca ilçesi, Çiçekpınar köyü, Garipler Mevkii, F26-D-19-C-3 pafta, 130 ada, 4 parsel sayılı 18.077,53 metrekare yüzölçümlü,
11-) Giresun İli, Tirebolu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Takırlı Mevkii, 18 pafta, 482 parsel sayılı 15.860,00 metrekare yüzölçümlü,
12-) Giresun İli, Bulancak ilçesi, Pazarsuyu köyü, Dere Kenarı Mevkii, 1 pafta, 31 parsel sayılı 15.699,38 metrekare yüzölçümlü,
13-) Ordu İli, Merkez ilçesi, Uzunisa köyü, 369 parsel sayılı 16.369,00 metrekare yüzölçümlü,
14-) Ordu İli, Ünye ilçesi, Yüceler köyü, Yalı Mevkii, P.58 pafta, 1328 parsel sayılı
21.497,70metrekare yüzölçümlü,
15-) Sakarya İli, Arifiye ilçesi, Yukarıkirezce köyü, G24C08A3A pafta, 2586 ada, 70 parsel sayılı 10.326,55 metrekare yüzölçümlü,
16-) Sakarya İli, Karasu ilçesi, Kuyumculu köyü, Arımiçi Mevkii, 8 pafta, 270 parsel sayılı 14.040,00 metrekare yüzölçümlü,
17-) Samsun İli, Terme ilçesi, Aşağı Söğütlü köyü, Yeniyol Mevkii, F37C03C pafta, 283 parsel sayılı 16.390,00 metrekare yüzölçümlü,
18-) Samsun İli, Çarşamba ilçesi, Epçeli köyü, Köycivarı Mevkii, F37a23d pafta, 730 parsel sayılı 21.097,23 metrekare yüzölçümlü,
19-) Trabzon İli, Arşin İlçesi, Fatih Mahallesi, Meydan Mevkii, G43b09a2b pafta, 112 ada, 59 parsel sayılı 9.650,35 metrekare yüzölçümlü,
20-) Adana İli, Sarıçam iİlçesi, Dağcı köyü, Dağcı Mevkii, 152b3 pafta, 156 ada, 2 parsel sayılı 23.095,00 metrekare yüzölçümlü,
21-)  Ankara  İli, Kazan İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 2733 ada, 11 parsel sayılı 16.939,00 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar Şirkete ayni sermaye olarak eklenmiştir.

MADDE 9
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz. İmtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir.

MADDE 10
Şirket portföyünün idaresinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Portföyün sektör, bölge ve gayrimenkul bazında çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli yönetilmesi esastır.

MADDE 11
Şirket portföyünün oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer
alan sınırlamalara uyulur.

MADDE 12
Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir. Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigorta edilmesi zorunludur.

MADDE 13
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kurulu’nca listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerleme şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Şirket, portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası araçları ile iştiraklerin değerlemesinde Kurulca belirlenen ilkelere uyar.

MADDE 14
Şirketin idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye PiyasasıMevzuatı' nda belirtilen şartları  haiz ve çoğunluğu icrada görevli olmayan 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kuruluna 2’ den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’ nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Görev süresi sonunda görevi biten her iki tip yönetim kurulu üyesinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen kriterler dahilinde yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu veSermaye Piyasası Mevzuatı' nda belirtilen  şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. İlk Yönetim Kuruluna seçilen üyeler geçici madde 1' de gösterilmiştir.

MADDE 15
Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen şartları taşımaları gerekir.

MADDE 16
Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de, başkan veya başkan vekiline, toplantı tarihinden en az 2 iş günü önce yazılı olarak başvurup Kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.
Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği”  hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

MADDE 17
Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında olan ve (B) bendinde sayılan işlemlere ilişkin olan Yönetim Kurulu kararlarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması, ayrıca karar oybirliği ile alınmadığı takdirde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.

MADDE 18
Yönetim Kurulu başkan, üyeleri ve üst yönetimin ücretlendirme esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak, genel kurul toplantısında ayrı bir madde halinde ortakların bilgisine sunulur ve ortaklara bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır. Şirketin ücret politikası şirketin internet sitesinde yayımlanır.

MADDE 19
Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakların geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

MADDE 20
Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başkanı/genel müdürün görev alanları ayrıdır. Ancak yönetim kurulu başkanı ile icra kurulu başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, söz konusu husus gerekçesiyle birlikte genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda gerekçeli açıklamaya yer verilir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi azami 3 (üç) yıl olup tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.Ancak Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde  altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

MADDE 21
Genel Müdür olarak görev yapacak kişinin Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur. Genel müdürün münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür

MADDE 22
Yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu durumda bulunan yönetim kurulu üyesi bu hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın 393 üncü maddesi hükmü saklıdır. Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.

MADDE 23
Her faaliyet dönemi itibariyle genel kurulca bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder. Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu’nun 397 ila 406 ıncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 24
Denetçi ücreti her yıl denetçi ile yapılan sözleşme neticesinde belirlenir ve Genel Kurul onayına sunulur.

MADDE 25
Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 26
Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, Şirket' in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

MADDE 27
Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel Kurul toplantısının Yönetim Kurulu kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

MADDE 28
Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması hususu Türk Ticaret Kanununun 407. maddesi ve ilgili mevzuata tabidir.

MADDE 29
Pay sahipleri kendilerini genel kurullarda Türk Ticaret Kanununun 427‐431. madde hükümlerine göre temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. Maddesi hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın halka açık anonim ortaklıklarda vekâleten oy kullanmaya ilişkin hükümlerine uyulur.

MADDE 30
Genel Kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Oylar Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da kullanılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

MADDE 31
Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket’in internet sitesinde yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

MADDE 32
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde aranan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme ve mevzuatta öngörülen raporlar ve belgeleri göndermekle yükümlüdür. Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

HESAP DÖNEMİ
MADDE 33

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı ise Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI
MADDE 34

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan
düzenlemelere uyar.
Karın taksiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulur ve
aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır.
a) Şirketçe ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık
ayrılır.
b) Kalandan geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra varsa mali yıl içerisinde yapılan bağışlar eklenir
ve –ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşılıncaya kadar‐ % 5 nispetinde genel kanunî yedek akçe
ayrılır ve kanunî sınıra ulaşıldıktan sonra da TTK’nın 519. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentleri
uyarınca öngörülen tutarlar genel kanunî yedek akçeye eklenir.
c) Kalandan pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen oranda I. temettü verilmesine
yetecek miktar ayrılır. d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520.
maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayrılır.
d) Yukarıda belirtilen hükümlerde yazılı dağıtım yapıldıktan sonra kalan kâr, genel kurul kararı
doğrultusunda ikinci temettü olarak ödenmiş sermayeleri oranında hissedarlara dağıtılır veya
gelecek yıllara devredilir.
e) Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak
toplam tutarın yüzde 10’u genel kanunî yedek akçeye eklenir.
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede isteğe bağlı yedek akçeler
ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.
Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 3. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinin
1. fıkrası hükümleri mahfuzdur.

KAR DAĞITIMI ZAMANI
MADDE 35

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.  Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu’ nun 512. maddesi hükmü saklıdır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 36

Ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’ da görüşülebilmesi için, yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’ ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ ndan izin alması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikleri usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir.

ŞİRKETİN FESİH VE TAVSİYESİ
MADDE 37

Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar.

Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

KANUNİ HÜKÜMLER
Bu ana sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz. Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
GEÇİCİ MADDE 1

İlk Yönetim Kurulu olarak; Durmuş Döven, Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla, Ali Ergin Şahin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür sıfatıyla ve Afife Vardar, Yusuf Ziya Gündüz, Namık Bahri Uğraş ve Abdullah Leven Kesen Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla, bir yıl süreyle ve her halükarda şirketin ilk olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Reysaş GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin Esas Sözleşmesi ektedir.

Dosya için tıklayın