Safe Glocal İnşaat Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Safe Glocal İnşaat Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Safe Glocal İnşaat Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Safe Glocal İnşaat Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Maltepe'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Karaaslan tarafından kuruldu.Safe Glocal İnşaat Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Maltepe'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Karaaslan tarafından kuruldu.

Safe Glocal İnşaat Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
İNŞAAT Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Her türlü emlak ve gayrimenkul almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. YATIRIM Her türlü yabancı yatırım faaliyetlerine aracılık ve danışmanlık hizmetleri vermek Finansal teknik danışmanlıklar da bulunmak veya bunları başka şahıslar ile birlikte gerçekleştirmek, Mevzuat hükümleri dahilinde fon sağlayıcı veya yaratıcı işlem ve anlaşmaları yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla gerçekleştirmek, TURİZM Yurt içinde ve yurt dışında her türlü turizm faaliyeti gerçekleştirmek, otel işletmek, turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Şirket yukarıda sayılan konu ve amaçlarını gerçekleştirmek için; 1-İhtiyacı olan her türlü taşıt aracının alınması, satılması, kiralanması, çalıştırılması ve devredilmesi konusunda ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir. 2-İhtiyacı olan menkul ve gayrı menkullerin alınması, satılması, kiralanması, çalıştırılması ve devredilmesi konusunda ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir. 3- Amacını gerçekleştirebilmesi için devlet kuruluşları ile yerli ve yabancı bankalardan, özel ve tüzel kişilerden kısa, orta ve uzun vadeli veya başka türden krediler alabilir, gerektiğinde şirketin menkul ve gayrı menkullerini rehin ve ipotek verebilir, ipoteği fek edebilir. 4-Her türlü ayni hakları iktisap eder, taşınır ve taşınmaz malları alır ve satar, kiralar, aracılık yapmamak şartı ile ipotek alır, ipotek verir, Alınmış veya verilmiş ipotekleri fek eder veya fek ettirir. 5- Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarla ortaklık kurabilir. 6- Gayrı menkulleri üzerinde cins tashihleri, intifa hakları, kat irtifakı, kat mülkiyetleri tesis edebilir. Satış vadi sözleşmesi yapabilir. Tapuya şerh ettirebilir, kaldırabilir. 7-Marka, lisans, patent, imtiyaz gibi haklar iktisap edebilir, kiraya verebilir. 8-Danışmanlık, Müşavirlik ve Organizasyon anlaşmaları yapabilir.

Adres: Cevizli Mah.Zuhal Cad. A Blok No:46/34 Maltepe