Sakarya Arifiye Belediyesi'nden 24 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Sakarya Arifiye Belediyesi'nden 24 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!Sakarya Arifiye Belediye Başkanlığı Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Adliye Meşelik Mevkii, 2619 adada yer alan 3 gayrimenkulü 24 milyon TL'ye satıyor...


Sakarya Arifiye Belediye Başkanlığı tarafından, Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Adliye Meşelik Mevkii, 2619 adada yer alan 3 gayrimenkul 24 milyon TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 18 Mayıs tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:

ARİFİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda yazılı 3 gayrimenkul birlikte ve tek seferde yapılacak ihale ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

Sakarya Arifiye Belediyesi

1. İhaleye ait Şartname ve ekleri Arifiye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100 TL. bedelle satın alınabilir.  

2. İhale 18.05.2021 Salı günü saat 15.00'te Seyfettin Kubilay Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3. İhale kararının ihaleyi kazanana tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Kesin Teminat Bedeli ile birlikte ihale bedelinin 8.000.000 TL.’si peşin ödenecektir. Kalan tutar 15 eşit taksitle ödenecektir. İhale bedelinin tamamı peşin ödendiği taktirde Kesin Teminat yatırılmayacaktır. İhale bedelinin tamamının ödenmesinden sonra tapu satışı ve gayrimenkullerin devri işlemi yapılacaktır.

Sakarya Arifiye Belediyesi

4.İhaleye Katılmak için Gerekli Evraklar :
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2021 yılı onaylı)
Gerçek kişi olması halinde Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
Vekaleten ihaleye katılanlar için noter tasdikli vekaletname
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Geçici Teminat
İhale dökümanının satın alındığına dair belge
Ortak girişim ise, ortakların her birinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi (2021 yılı onaylı)

5.  İhaleye katılmak için gerekli evraklar 18.05.2021 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Yazı İşleri  Müdürlüğüne verilecektir.