Samsun'da 9.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Samsun'da 9.1 milyon TL'ye satılık arsa! Samsun'da 9.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü, Samsun 19 Mayıs, Yukarıengiz Mahallesi'nde yer alan arsayı 9 milyon 140 bin 354 TL bedelle satışa çıkardı.Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü, Samsun 19 Mayıs ilçesi, Yukarıengiz Mahallesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 9 milyon 140 bin 354 TL, geçici teminat bedeli 274 bin 210 TL olarak belirlendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:


1 - Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2 - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Esenevler Mah.Alaçam Caddesi No: 48 55200 Atakum/SAMSUN adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.
3 - Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;
a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ve 27 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir),
b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı örneği ve İkametgah Belgesi,
c) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını ve adresini bildirir belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi/gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı, sunulması zorunludur.
4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5 - İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mah. Alaçam Caddesi No: 48 55200 Atakum/SAMSUN adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Samsun İli, 19 Mayıs İlçesi, Yukarı Engiz Mahallesinde yer alan 1058 Ada, 14 Parsel numaralı satış için bir şartname bedeli olan 500,00 TL. (BeşYüzTürkLirası)’nın Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne
yatırılması suretiyle şartname alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
6 - İhale ile ilgili giderler (Vergi, KDV, Resim, Harç ve diğer ödenmesi gereken giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
7 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Esenevler Mah. Alaçam Caddesi No: 48 55200 Atakum/SAMSUN adresine İhale Komisyon
Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar (18.12.2019 tarih ve saat:14:00'e kadar) Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mah Alaçam Caddesi No: 48 55200 Atakum/SAMSUN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9 - İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "Aslı İdarece Görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
10 - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi zorunludur. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
11 - İhale konusu işe ait şartname düzenlenmiş olup, ihale sonucunda peşin ödeme halinde sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme bedelinin taksitli ödenmesi halinde sözleşme imzalanacaktır. Ödemenin kalan tutarı, sözleşmede belirtilen ödeme planına TÜİK tarafından açıklanan aylık Yİ-ÜFE oranları
ilave edilecektir. Peşin olmayan satışlarda ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.
12 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13 - İhalede en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı 1.000,00 TL.(BinTürkLirası) olarak uygulanacaktır.
14 - Alıcı, taşınmaz malı mevcut durumu ile ( Elektrik, Su, Havagazı, Doğalgaz ve Lojman olarak tahsis, İşgal, Hasar, Hisse, Alan (m2), İmar, İskan, Sit, Tapu Kütüğündeki Vefa Hakkı, Şufa Hakkı, Beyan ve Şerhler vs. ve diğer durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
15 - İLAN OLUNUR.