25 / 06 / 2022

Sel Gayrimenkul Kiralama Anonim Şirketi kuruldu!

Sel Gayrimenkul Kiralama Anonim Şirketi kuruldu!

Sel Gayrimenkul Kiralama Anonim Şirketi, Erol Yardım Yönetim Kurulu Başkanlığı, Semih Yardım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Cengiz Yardım ve Emre Yardım Yönetim Kurulu Üyeliği'nde kuruldu.Sel Gayrimenkul Kiralama Anonim Şirketi, Erol Yardım Yönetim Kurulu Başkanlığı, Semih Yardım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Cengiz Yardım ve Emre Yardım Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 7 milyon 210 bin 24,61 TL'lik sermaye ile 1 Ekim'de kuruldu.


Sel Gayrimenkul Kiralama Anonim Şirketi iş konusu; 1.Yurt içinde veya yurt dışında kendisine ait olan veya olmayan her türlü emlak bina, arazi, arsa, siteler, plazalar, marketler, depolar, villa tatil köyleri, devremülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri ve sair diğer gayrimenkullerin kiraya verilmesi, kiralanması veya işletilmesi, 2. Gayrimenkul yatırımları konusunda danışmanlık ve proje hzimetleri vermek, 3. Gayrimenkul tesis ve mülk yönetimi hizmetleri vermek, Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için; a. konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan, ham, yarı mamul, mamul, esas, yardımcı, alet ve edavat, makine, ana, yardımcı ve komple tesisler gibi maksat ve konusunu gerçekleştirmesine yarayan emtia, madde ve kıymetler ile ilgili pazarlama ithalat, ihracat ve her türlü ticareti, imalat, bakım, onarım ve tamiri montajını gerçekleştirmek,  b.Patent, ihtira beratı, marka, know-how anlaşmaları yapar, satın alır, iktisap eder, kiralar ve hakları üçüncü kişilere satar, devreder, kiraya verir ve rehin hakkı tanır. c.Konusu ile ilgili her türlü tesisler kurar, bunları işletir, kiraya verir veya satar.  d.Başkalarına ait gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirebilir veya bunlar üzerinde sair hakları iktisap edebilir veya bunları fek ve terkin ettirebilir. e. Bu konuların gerçekleşmesi için hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara girebilir, mübadele edebilir, ipotek, rehin ve teminat olarak gösterebilir,  yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilerden, finans kurumlarından, bankalardan, kredi müesseselerinden borç alabilir, borçlanma mukaveleleri yapabilir, kredi kullanabilir, mal ve kefalet kredileri temin edebilir. f.Konusu ile ilgili her türlü ihraç kapsamlı olarak yurtdışı ve yurtiçi sergilerde bulunabilir, fuarlara katılabilir, temsilcilikler kurabilir. g.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde alım, satım, cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.   Yukarıda bahsedilen faaliyetlerden başka Şirket yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir, esas sözleşmenin bu amaç ve konu maddesi genişletilebilir.